Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Κατάρτιση Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού ΕΛΚΕ – Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ενέργειες προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο
11-10-2017

Το νέο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των ΕΛΚΕ καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 (άρθρα 50-68 και άρθρο 87 με τις τελικές μεταβατικές διατάξεις).

Ως προς τους προϋπολογισμούς των έργων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, οι σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2017 προβλέπουν τα ακόλουθα:

 

1. Η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει την ένταξη του προϋπολογισμού κάθε επιμέρους έργου στον συνολικό ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, καθώς επίσης και την τροποποίηση των προϋπολογισμών των επιμέρους έργων (παρ. 1ε του άρθρου 54 του Ν.4485/2017). Επίσης, η Επιτροπή Ερευνών εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου ιδρύματος τον ετήσιο συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ που περιλαμβάνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς όλων των υλοποιούμενων έργων, καθώς επίσης και εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (παρ. 1στ του άρθρου 54 του Ν.4485/2017). Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 52 του Ν.4485/2017, η Σύγκλητος εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του ΕΛΚΕ.

2. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών καταρτίζει και υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΠΕΘ σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου έτους μέχρι την 31/7 εκάστους έτους, ενώ ο αναλυτικός προϋπολογισμός καταρτίζεται, εγκρίνεται και υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 31/12 του προηγούμενου έτους από το έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

3. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9 του άρθρου 60 του Ν.4485/2017, αποτελεί την αναλυτική πρόβλεψη των εσόδων και εξόδων για το επόμενο οικονομικό έτος όλων των επιμέρους έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το επόμενο έτος. Επίσης, τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ λογίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) (βλ. παρ. 11 του άρθρου 60 του Ν. 4485/2017).

4. Στο παραπάνω πλαίσιο, ο αναλυτικός προϋπολογισμός των εξόδων θα πρέπει να γίνει με την αξιοποίηση των κατηγοριών δαπανών του ΕΓΛΣ σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, όπως αυτές οι κατηγορίες δαπανών προσδιορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι - Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ.

5. Επισημαίνεται ότι ουδεμία δαπάνη έργου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την 1/1/2018, εάν δεν έχει προηγηθεί η ένταξη του προϋπολογισμού του έργου στον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη του συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2018, η έγκαιρη έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και η υποβολή του έως την 31/12/2017 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4485/2017) στη ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ για εισήγηση και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απαιτείται το αργότερο έως τις 30/11/2017 να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους των Επιστημονικώς Υπευθύνων των έργων:

 

1. Εντάξεις Προϋπολογισμών Νέων Έργων (Έντυπο Δ2).

Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των νέων έργων θα γίνεται με τη χρήση του Εντύπου Δ2- Προϋπολογισμός Έργου και με την αξιοποίηση των νέων κατηγοριών δαπανών του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα Ι - Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ.

 

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμών Ενταγμένων Έργων (Έντυπο Δ2).

Αναφορικά με τα έργα που είναι ήδη ενταγμένα στη διαχείριση του ΕΛΚΕ και υλοποιούνται, απαιτείται να πραγματοποιηθεί έως την 30/11/2017 η αναμόρφωση των προϋπολογισμών τους, έτσι ώστε οι κατηγορίες δαπανών όλων των έργων να αντιστοιχηθούν με τις κατηγορίες δαπανών του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, όπως αυτές οι κατηγορίες δαπανών αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι - Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ.

Κατά συνέπεια, οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα αναμόρφωσης του έργου τους με τη χρήση του Εντύπου Δ2-Προϋπολογισμός Έργου, προκειμένου να τροποποιηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου και οι κατηγορίες δαπανών του έργου να αντιστοιχηθούν με τις κατηγορίες δαπανών του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση των προϋπολογισμών των έργων θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

-  Όλες οι δαπάνες που πρόκειται να εξοφληθούν μετά την 1/1/2018, θα πρέπει να έχουν αντιστοιχηθεί και να περιλαμβάνονται σε κατηγορία δαπάνης του ΕΓΛΣ.

Στις περιπτώσεις δαπανών που έχουν ήδη εξοφληθεί ή πρόκειται να εξοφληθούν έως την 31/12/2017, δεν απαιτείται υποχρεωτικά η αντιστοίχησή τους με τις νέες κατηγορίες δαπανών του ΕΓΛΣ, χωρίς όμως και να απαγορεύεται να γίνει η αντιστοίχηση αυτή εάν κάτι τέτοιο εξυπηρετεί την αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση του έργου. Δηλαδή, στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες μπορούν να παραμείνουν σε κάποια από τις υφιστάμενες κατηγορίες δαπανών οι οποίες δεν έχουν αντιστοιχηθεί πλήρως με τις νέες κατηγορίες δαπανών του ΕΓΛΣ. Για παράδειγμα, μια δαπάνη δημοσίευσης ενός διαγωνισμού σε εφημερίδες (η οποία ανήκει στην κατηγορία 64-09 Έξοδα δημοσιεύσεων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ), εφόσον έχει εξοφληθεί έως τις 31/12/2017, θα μπορούσε να παραμείνει στην γενική κατηγορία δαπανών «Λοιπά».

- Στις περιπτώσεις υφιστάμενων συμβάσεων απασχόλησης τρίτων (Γενική Κατηγορία «Τρίτοι»), οι οποίες εκτείνονται και πέραν της 31/12/2017, θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει επιμερισμός του προϋπολογισμού της γενικής κατηγορίας «Τρίτοι» στις νέες κατηγορίες δαπανών «61-00», «61-01» ή/και «61-90» και μεταφορά των συμβάσεων στις νέες αυτές κατηγορίες ανάλογα με την κατηγορία κάθε σύμβασης.

 

3. Υποβολή Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργου (Έντυπο Δ2α).

Τόσο για τα έργα που πρόκειται να ενταχθούν μελλοντικά στη διαχείριση του ΕΛΚΕ, όσο και για τα υφιστάμενα έργα για τα οποία στο προηγούμενο στάδιο έγινε η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού τους με την υποβολή του Εντύπου Δ2, απαιτείται πλέον ο προσδιορισμός του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να είναι εφικτή η κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2018, οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να υποβάλλουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου τους για το έτος 2018, με την αξιοποίηση του νέου Εντύπου Δ2α-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ένταξη ή η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου με την αξιοποίηση του εντύπου Δ2-Προϋπολογισμός Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα δύο παραπάνω σημεία, έτσι ώστε να έχουν αντιστοιχηθεί οι κατηγορίες δαπανών κάθε έργου με τις κατηγορίες δαπανών του ΕΓΛΣ.

Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη των δαπανών του έργου για το επόμενο οικονομικό έτος, και η πρόβλεψη αυτή να υποβληθεί με την αξιοποίηση του Εντύπου Δ2α-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου.

- Τέλος, επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή τροποποιήσεων των Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργων, ανάλογα με την εξέλιξη των έργων και τις ανάγκες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου οικονομικού έτους αναφοράς. Κατόπιν των επιμέρους τροποποιήσεων των Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργων, θα πραγματοποιείται και η αντίστοιχη τροποποίηση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν.4485/2017.

 

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των παραπάνω αναλυτικών ετήσιων προϋπολογισμών των επιμέρους έργων, θα είναι εφικτή η κατάρτιση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2018, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και στη συνέχεια να υποβληθεί έως την 31/12/2017 προς έγκριση στη ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017.

Επισημαίνεται ότι ο αρχικός ετήσιος συνολικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ δύναται να αναμορφώνεται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ανάλογα με τις εγκρίσεις αναμορφώσεων των επιμέρους προϋπολογισμών των υλοποιούμενων έργων ή την ένταξη νέων έργων στη διαχείριση του ΕΛΚΕ. Στις περιπτώσεις αναμόρφωσης του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, οι αναμορφώσεις αποστέλλονται προς ενημέρωση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών (κ. Λαγού, τηλ. 7981, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) και στη Μονάδα Παρακολούθησης Έργων (κ. Τσιάρα, τηλ. 7962, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία σύνταξης των εντύπων Δ2 για την τροποποίηση των συνολικών προϋπολογισμών των έργων και Δ2α για την υποβολή του ετήσιου προϋπολογισμού για το έτος 2018.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις των τυποποιημένων εντύπων Δ2 και Δ2α είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (βλ. ιστοσελίδα http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa ).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

O Πρόεδρος

Της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης,

Αναπληρωτής Πρύτανη

Συνημμένα:

  • Παράρτημα Ι - Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ
  • Έντυπο Δ2. Προϋπολογισμός Έργου (Έκδοση 5)
  • Έντυπο Δ2α. Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου (Έκδοση 1)
e-max.it: your social media marketing partner