Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

25-01-2016
Ανακοίνωση Προκειμένου η Γραμματεία του ΕΛΚΕ να ανταποκριθεί μέχρι 31-1-2016 στις προβλέψεις  του Ν4354/16-12-2015 που αφορούν στην καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων των έργων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, θα αναστείλει προσωρινά την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων από 26/1/2016 μέχρι 31/1/2016. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Πανεπιστημίου μας και την αποφυγή δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων. Ευχαριστούμε...

21-12-2015
Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ: 25893/24-11-2015, σχετικά με την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης και δήλωσης δαπανών των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη εξόφληση όλων των δαπανών των έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων (φόρων αμοιβών και φόρων τιμολογίων), παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στην παραλαβή των επιταγών σας από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην άμεση εξόφληση των δίγραμ...

07-12-2015
Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ: 25893/24-11-2015, σχετικά με την επιτάχυνση ολοκλήρωσης και δήλωσης δαπανών των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη λογιστικοποίηση και εξόφληση όλων των δαπανών των έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων, παρακαλούμε όπως, για τα έργα τα οποία δεν επαρκεί η έως τώρα χρηματοδότησή τους από τους Φορείς Χρηματοδότησης, καταθέσετε αιτήματα δανειοδότησής τους, με πλήρη αντιστοίχιση εντολών πληρω...

25-11-2015
Σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη λογιστικοποίηση και εξόφληση όλων των δαπανών των σχετικών έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων, παρακαλούμε όπως γίνουν από μέρους σας οι παρακάτω ενέργειες:   1.Κατάθεση στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1/12/2015, όλων των εντολών πληρωμής των έργων. Οι εντολές πληρωμής, πέραν των τυποποιημένων εν...

24-11-2015
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διακόψει τις υπηρεσίες του καθώς και τη λειτουργία του Webrescom λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Ημέρα Πέμτη 26/11/2015 από τις 15:00 και γα όλη την υπόλοιπη ημέρα...

19-10-2015
ΣΧΕΤ: Έγγραφο ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17356/12-10-2015  Αξιότιμοι κ Επ. Υπεύθυνοι των έργων ΕΠΕΔΒΜ, επισυνάπτουμε το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με Αρ Πρωτ:17356/12-10-2015, και παρακαλούμε όπως κατατεθούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, έως την Πέμπτη 29/10/2015, τα παραδοτέα των έργων ΕΠΕΔΒΜ, που έχουν ολοκληρωθεί, σε ηλεκτρονική μορφή (CD), συνοδευόμενα από τον αντίστοιχο επισυναπτόμενο Πίνακα υποστηρικτικών πληροφοριών παραδοτέου (έναν Πίνακα ανά παραδοτέο), έτσι ώστε να διαβιβασ...

17-09-2015
Το λογιστήριο της Επιτροπής Ερευνών κάθε Τετάρτη θα παραμένει κλειστό για το κοινό λόγω διεκπεραίωσης εσωτερικών εργασιών....

10-06-2015
Αγαπητοί Συνεργάτες, για λόγους απλούστευσης και καλύτερου ελέγχου της πρόσβασης στα υποσυστήματα, έχει γίνει συγχώνευση των κωδικών πρόσβασης στα δύο υποσυστήματα "Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων" και "Ηλεκτρονικής Συμπλήρωσης Timesheets", για όσους χρήστες διέθεταν δύο κωδικούς πρόσβασης. Οι χρήστες που είχαν δύο κωδικούς πρόσβασης διαθέτουν πλέον ενεργό μόνο τον κωδικό πρόσβασης στο υποσύστημα "Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων", ο οποίος παρέχει πλέον πρόσβαση και στο υποσύστημα ...

16-01-2015
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του νόμου 4281/2014 « Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου (ΦΠΑ) υποκείμενοι ,οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το ΦΠΑ, μέχρι 10.000,00 Ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα , που λαμβάνονται υπόψη στη  φορολογία εισοδήματος.» Η προθεσμία υποβολής της αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ για απαλλαγή λήγει στις 30/01/2015 και είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόμε...

17-12-2014
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, βασιζόμενο στην υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει και την τεχνογνωσία που διαθέτει, αποτελεί τον κύριο πυλώνα Εκπαίδευσης και Έρευνας στην περιοχή, εξυπηρετώντας τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους της Ηπείρου. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνετέλεσε άμεσα στην συγκράτηση και προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στην ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών και α...

19-11-2014
         Κατόπιν συστάσεων που δόθηκαν από Ελεγκτικό Φορέα για έργα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας των Πανεπιστημίων σχετικά με την πάγια εξουσιοδότηση της Επιτροπής Ερευνών προς τον Πρόεδρο για την έγκριση αιτημάτων που αφορούν την Απασχόληση Προσωπικού, δεδομένου ότι αυτή αποκλίνει από τα οριζόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β΄), η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα ανακαλεί την παραπάνω πάγια εξουσιοδότ...

30-09-2014
Σας πληροφορούμε πως αντικαταστάθηκε στην ιστοσελίδα μας το έντυπο  Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών.xls Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 5) ορίζεται στις 01/10/2014  ...

23-05-2014
Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου,   Με αφορμή την επιστολή που λάβαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α) με το παραπάνω θέμα και η οποία σας έχει κοινοποιηθεί, σας ενημερώνουμε ότι στη μέχρι τώρα καταγραφή του Υπουργείου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν εμφανίζεται να ασχολείται με τα παραπάνω ερευνητικά πεδία. (βλ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=862&language=el-GR) Προκειμένου να διορθώσουμε τα στοιχεία που παρουσιάζονται, είμαστε σε...

30-04-2014
Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου, Με αφορμή το ενημερωτικό υλικό με το παραπάνω θέμα που έχει προωθηθεί σε εσάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιό μας, μέσω του Γραφείο Διαμεσολάβησης δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων (κατοχύρωση πατεντών, συμφωνίες μεταφοράς πνευματικών δικαιωμάτων, συμφωνίες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών και αναμένοντας την ενισχυμένη σημασία τους στην προγραμματική π...

14-04-2014
      Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας και μετά από επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», σας ενημερώνουμε ότι αίρεται η αναστολή πληρωμής πρόσθετης απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων, καθόσον συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13.2.2013....

11-04-2014
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, επισυνάπτεται το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2014-2020»....

04-04-2014
Σας πληροφορούμε πως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα τα εξής νέα έντυπα:  Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.xls O.04α-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.xls O.09α-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.xls  Επίσης αντικαταστάθηκε με νέα έκδοση το έντυπο:  Δ.7-Κατάσταση Απασχολούμενων με Εξαρτημένη Σχέση.xls ...

04-04-2014
Σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης πανεπιστημιακών υποτρόφων (Ν. 4009/2011, άρθρο 29, παρ. 6) και έχοντας υπόψη: τα με αρ. πρωτ. Φ.122.5/6/145269/Β2/8-10-2013 και Φ.122.5/1/14201/Β2/31/1/2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και τις διατάξεις της 2/1391/0022/17-02-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν οι αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πο...

03-04-2014
Με το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 14340/26-10-2012 (το οποίο σας επισυνάπτουμε), σας ενημερώσαμε για τη διαδικασία πληρωμής ερευνητών των πράξεων της δράσης «ΘΑΛΗΣ» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών τους. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι ερευνητές δεν έχουν ανοίξει ακόμη τραπεζικούς λογαριασμούς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τα ακόλουθα προβλήματα: Καθυστερήσεις στην υποβολή των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) από τους Ερευνητές στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ....

27-03-2014
Σας ενημερώνουμε σχετικά με το αρ. πρωτ. 5289/14-3-2014 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Δημητρίου Τάσιου, Προϊσταμένου Μονάδας Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ σχετικά με την πρόσθετη απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Συνημμένα θα βρείτε το Αρ. Πρωτ:6307/27-3-2014 έγγραφο ενημέρωσης της Επ. Ερευνών και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. ...

18-03-2014
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, σχετικά με την Τήρηση των κανόνων και την καταγραφή των δράσεων δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΠΕΔΒΜ, με το έγγραφό της Αρ. Πρωτ: 5415/17-3-2014 ενημερώνει για τα παρακάτω:Με αφορμή συνεντεύξεις/ ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και σειρά εκδηλώσεων, όπου κατά κανόνα δεν αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης του ΕΠΕΔΒΜ, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην υποχρέωση όλων των φορέων...

19-02-2014
Λόγω των αλλαγών στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και γενικότερα στις φορολογικές υποχρεώσεις, σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις προμήθειας υλικών και υπηρεσιών , τα τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας το αργότερο έως τη 10η ημέρα του επομένου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η ΔΟΥ επιβάλλει πρόστιμα και προσαυξήσεις. Συνεπώς εκπρόθεσμα τιμολόγια δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτά. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η πρ...

18-12-2013
Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13-2-2013) και της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου της (Αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013), με τα έγγραφά μας με αρ. πρωτ. 10861/6-6-2013 και 20090/7-11-2013 σας ενημερώσαμε για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Φύλλων Χρονοχρέωσης. Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://webrescom.rc.uoi.gr/ είναι πλέον διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής ωρών εργασίας η οποί...

11-11-2013
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτήματος του Επίκουρου Καθηγητή κ. Χριστόφορου Νίκου, Επιστημονικά Υπευθύνου του προγράμματος με τίτλο «Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour», ακυρώνεται η με αρ. πρωτ. 18291/15-10-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 20002/6-11-2013 έγγραφό του....

07-11-2013
Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13-2-2013) και της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου της (Αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013), με το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 10861/6-6-2013 σας ενημερώσαμε για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Φύλλων Χρονοχρέωσης, το οποίο σχεδιαζόταν προκειμένου να χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική υποβολή των Φύλλων Χρονοχρέωσης (Δ10) και των αντίστοιχων Εντολών Πληρωμής (Έντυπα Ο7, Ο8 ή Ο9). Κατόπιν των ανωτέ...

05-11-2013
Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 το Γραφείο Παράδοσης Επιταγών της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών θα εξυπηρετεί τους συναλλασσόμενους από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2.30 μ.μ.. ...

10-10-2013
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτήματος του κ. Αριστείδη Λύκα, Επιστημονικά Υπευθύνου του προγράμματος με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION», παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 17033/5-9-2013 έως και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013....

12-07-2013
            Την 16η Ιουλίου 2013,  ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00 το μεσημέρι, θα γίνει συνεδρίαση του ειδικού επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών, στο κτήριο Διοικητηρίου Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου. ...

07-06-2013
Σε εφαρμογή των προβλέψεων της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/13-2-2013, τ. Β’) και των διευκρινήσεων που δόθηκαν με το υπ’ αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013 έγγραφο, η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίασή της με αρ. 51/28-5-2013 εξειδίκευσε ως ακολούθως τα παρακάτω θέματα: Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών Πανεπιστημιακών και Δημ. Υπαλλήλων. Ο σχετικός συνημμένος Πίνακας προσδιορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού των παραγωγικών ωρών για τους Πανεπιστημιακούς και τους Λοιπούς Δημοσίους...

11-03-2013
Οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Οικονομικής χρήσης 2012 έχουν εκδοθεί. Μέχρι να αποσταλλούν ταχυδρομικώς, όσοι επιθυμούν μπορούν να τις παραλάβουν από το Γραφείο 5 της Επιτροπής Ερευνών....

06-03-2013
Το ειδικό επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και το με αρ. πρωτ. 4194/5-3-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών, ομόφωνα εγκρίνει Οδηγία για τη Διενέργεια Διαγωνισμών στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Οδηγία επισυνάπτεται....

01-03-2013
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)οικ.18910 (ΦΕΚ Β’ 390/21.2.2013) με την οποία επέρχονται μεταβολές στη μέχρι τώρα διαδικασία διεξαγωγής κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων. Το σχετικό ΦΕΚ είναι διαθέσιμο στο επισυναπτόμενο αρχείο....

28-02-2013
Επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Τρ. Αλμπάνη, προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθηγητή κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, αναφορικά με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων....

15-02-2013
Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138, η οποία τροποποιεί την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.32008) Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (ΦΕΚ 292/13.2.2013)....

05-12-2012
Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παράδοσης εξοπλισμού και αναλωσίμων στις συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες άλλων Πανεπιστημίων των πράξεων της Δράσης «ΘΑΛΗΣ»....

10-10-2012
Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών αρ. συν. 45/10-10-2012, που αφορά τη διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου....