Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

18-12-2013
Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13-2-2013) και της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου της (Αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013), με τα έγγραφά μας με αρ. πρωτ. 10861/6-6-2013 και 20090/7-11-2013 σας ενημερώσαμε για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Φύλλων Χρονοχρέωσης. Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://webrescom.rc.uoi.gr/ είναι πλέον διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής ωρών εργασίας η οποί...

11-11-2013
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτήματος του Επίκουρου Καθηγητή κ. Χριστόφορου Νίκου, Επιστημονικά Υπευθύνου του προγράμματος με τίτλο «Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour», ακυρώνεται η με αρ. πρωτ. 18291/15-10-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 20002/6-11-2013 έγγραφό του....

07-11-2013
Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13-2-2013) και της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου της (Αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013), με το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 10861/6-6-2013 σας ενημερώσαμε για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Φύλλων Χρονοχρέωσης, το οποίο σχεδιαζόταν προκειμένου να χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική υποβολή των Φύλλων Χρονοχρέωσης (Δ10) και των αντίστοιχων Εντολών Πληρωμής (Έντυπα Ο7, Ο8 ή Ο9). Κατόπιν των ανωτέ...

05-11-2013
Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 το Γραφείο Παράδοσης Επιταγών της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών θα εξυπηρετεί τους συναλλασσόμενους από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2.30 μ.μ.. ...

10-10-2013
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτήματος του κ. Αριστείδη Λύκα, Επιστημονικά Υπευθύνου του προγράμματος με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION», παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 17033/5-9-2013 έως και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013....

12-07-2013
            Την 16η Ιουλίου 2013,  ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00 το μεσημέρι, θα γίνει συνεδρίαση του ειδικού επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών, στο κτήριο Διοικητηρίου Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου. ...

07-06-2013
Σε εφαρμογή των προβλέψεων της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/13-2-2013, τ. Β’) και των διευκρινήσεων που δόθηκαν με το υπ’ αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013 έγγραφο, η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίασή της με αρ. 51/28-5-2013 εξειδίκευσε ως ακολούθως τα παρακάτω θέματα: Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών Πανεπιστημιακών και Δημ. Υπαλλήλων. Ο σχετικός συνημμένος Πίνακας προσδιορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού των παραγωγικών ωρών για τους Πανεπιστημιακούς και τους Λοιπούς Δημοσίους...

11-03-2013
Οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Οικονομικής χρήσης 2012 έχουν εκδοθεί. Μέχρι να αποσταλλούν ταχυδρομικώς, όσοι επιθυμούν μπορούν να τις παραλάβουν από το Γραφείο 5 της Επιτροπής Ερευνών....

06-03-2013
Το ειδικό επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και το με αρ. πρωτ. 4194/5-3-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών, ομόφωνα εγκρίνει Οδηγία για τη Διενέργεια Διαγωνισμών στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Οδηγία επισυνάπτεται....

01-03-2013
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)οικ.18910 (ΦΕΚ Β’ 390/21.2.2013) με την οποία επέρχονται μεταβολές στη μέχρι τώρα διαδικασία διεξαγωγής κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων. Το σχετικό ΦΕΚ είναι διαθέσιμο στο επισυναπτόμενο αρχείο....

28-02-2013
Επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Τρ. Αλμπάνη, προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθηγητή κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, αναφορικά με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων....

15-02-2013
Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138, η οποία τροποποιεί την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.32008) Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (ΦΕΚ 292/13.2.2013)....

05-12-2012
Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παράδοσης εξοπλισμού και αναλωσίμων στις συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες άλλων Πανεπιστημίων των πράξεων της Δράσης «ΘΑΛΗΣ»....

10-10-2012
Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών αρ. συν. 45/10-10-2012, που αφορά τη διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου....