Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανάκληση πάγιας εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση αιτημάτων που αφορούν Απασχόληση Προσωπικού
19-11-2014

         Κατόπιν συστάσεων που δόθηκαν από Ελεγκτικό Φορέα για έργα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας των Πανεπιστημίων σχετικά με την πάγια εξουσιοδότηση της Επιτροπής Ερευνών προς τον Πρόεδρο για την έγκριση αιτημάτων που αφορούν την Απασχόληση Προσωπικού, δεδομένου ότι αυτή αποκλίνει από τα οριζόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β΄), η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα ανακαλεί την παραπάνω πάγια εξουσιοδότηση. 

            Τα αιτήματα που κατατίθενται και αφορούν Απασχόληση Προσωπικού θα εγκρίνονται κάθε φορά σε επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και θα έχουν ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης την ημερομηνία έγκρισής τους.

e-max.it: your social media marketing partner