Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων
04-04-2014

Σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης πανεπιστημιακών υποτρόφων (Ν. 4009/2011, άρθρο 29, παρ. 6) και έχοντας υπόψη:

  1. τα με αρ. πρωτ. Φ.122.5/6/145269/Β2/8-10-2013 και Φ.122.5/1/14201/Β2/31/1/2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και
  2. τις διατάξεις της 2/1391/0022/17-02-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν οι αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο,

το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών σε συνεδρίασή του (Αρ. Συν. 59/19-3-2014) καθόρισε τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πανεπιστημιακών Υποτρόφων.

Η διαδικασία περιγράφεται στο έγγραφο με Αρ. Πρωτ: 7191/4-4-2014 το οποίο και επισυνάπτεται.

e-max.it: your social media marketing partner