Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ο Νόμος υπ΄ αρ. 4386/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και οι αλλαγές που επιφέρει στη λειτουργία των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ
09-06-2016

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωστοποιούμε ότι ο Νόμος 4386/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με τις προβλέψεις του άρθρου 24 έχει επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παρ. 4 του Ν. 4386/2016, επέρχεται αλλαγή του ορίου της απευθείας ανάθεσης, η οποία γίνεται χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών για προμήθειες και υπηρεσίες. Το εν λόγω όριο που ήταν στο ποσό των €5.869,00 (χωρίς ΦΠΑ), με την διάταξη αυτή ανέρχεται πλέον στις €20.000,00 (χωρίς ΦΠΑ).

Διευκρινίζεται ότι για προμήθειες καθαρής αξίας άνω των €2.500,00 απαιτείται η υπογραφή σύμβασης, η οποία θα πρέπει να συνυποβάλλεται με μια ελάχιστη τεκμηρίωση της εκτίμησης των τιμών της αγοράς από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου, δηλαδή είτε τρεις προσφορές, είτε τρεις αποτυπωμένες τιμές από ιστοσελίδες άλλων δυνητικών προμηθευτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 5999/15-4-2016 (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/1676-synapsi-symvaseon-promitheias-agathon-kai-ypiresion ).

Από €20.000,01 έως και €60.000,00 διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός, από €60.000,01 έως €135.000,00 ανοικτός διαγωνισμός, ενώ από το ποσό αυτό και πάνω απαιτείται η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού.

Όλα τα παραπάνω ποσά αφορούν καθαρές αξίες και δεν συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παρ. 6 του Ν. 4386/2016, οι υποτροφίες εξαιρούνται από τη φορολογία εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση. Η εξαίρεση ισχύει και για τις υποτροφίες σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παρ. 8.β του Ν. 4386/2016, ο συντελεστής απόσβεσης του εξοπλισμού καθορίζεται στο 40% ετησίως, από το 10%. Επισημαίνεται ότι αυτή η προσαρμογή του ετήσιου συντελεστή απόσβεσης στο 40%, σημαίνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 3 έτη για την απόσβεση του εξοπλισμού. Αναμένεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης για τον ακριβή προσδιορισμό του εξοπλισμού που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία.
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παρ. 12.β του Ν. 4386/2016, προβλέπεται η δυνατότητα να ορίζονται ως Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ -εκτός από τους καθηγητές και λέκτορες για τους οποίους ίσχυε ήδη- και το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό των ιδρυμάτων (π.χ. ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, κλπ), καθώς και το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επίσης, Επιστημονικά Υπεύθυνοι μπορούν να ορίζονται και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις καθορίζονται από τους οδηγούς χρηματοδότησης των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 69 του Ν. 4386/2016, «Οι Ομότιμοι καθηγητές των Α.Ε.Ι. δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων αρχίζει πριν από την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους. Μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, δύναται να παρέχουν διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μέχρι 5 ώρες εβδομαδιαία ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Για την παροχή του έργου αυτού οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.».
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παρ. 13.β του Ν. 4386/2016, ο όρος «ελευθέριο επάγγελμα» για υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ αντικαθίσταται από τον όρο «επιχειρηματική δραστηριότητα». Τονίζεται ότι η παράλειψη ενημέρωσης του Κοσμήτορα από το μέλος ΔΕΠ για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
  • Τέλος, με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παρ. 13.γ του Ν. 4386/2016, τροποποιούνται:
  1. το ποσοστό παρακράτησης των αμοιβών που εισπράττουν οι καθηγητές ορίζεται στο 5% για όλα τα έργα (αντί του ισχύοντος μέχρι σήμερα 2% για τα επιδοτούμενα/ερευνητικά και 10% για τα παροχής υπηρεσιών), και
  2. το ποσοστό απόδοσης στον ΕΛΚΕ από τις ακαθάριστες αμοιβές των μελών ΔΕΠ που προκύπτουν από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (πρώην ελευθέρια επαγγέλματα) ορίζεται στο 7% (αντί του ισχύοντος μέχρι σήμερα 15%). Η μη απόδοση του ως άνω ποσοστού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα .

Ο νέος Νόμος για την Έρευνα (Ν.4386/16) είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/1714-nomos-yp-arith-4386-rythmiseis-gia-tin-erevna-kai-alles-diatakseis

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια Τμήματα της Γραμματείας του ΕΛΚΕ.

Με εκτίμηση

Ο Προϊστάμενος

της Γραμματείας του ΕΛΚΕ

Γεώργιος Ντέτσικας 

e-max.it: your social media marketing partner