Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Αμοιβές μελών ΔΕΠ από προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
04-07-2016

Α) Μέλη ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 99 του Νόμου 4310/2014 και του άρθρου 24 παρ. 13 β, γ του Νόμου 4386/2016, η διαδικασία καταβολής από τον ΕΛΚΕ αμοιβών σε Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι έχουν προχωρήσει ή προτίθενται να προχωρήσουν σε έναρξη άσκησης επιτηδεύματος (επιχειρηματικής δραστηριότητας) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (π.χ. ευρωπαϊκά προγράμματα, κλινικές μελέτες, προγράμματα παροχής υπηρεσιών) θα πρέπει να εκδίδουν Τιμολόγιο . Οι τιμολογούμενες αμοιβές, εκτός της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος 20% θα υπόκεινται και σε κράτηση 7% επί της καθαρής αξίας του Τιμολογίου εκτός ΦΠΑ υπέρ ΕΛΚΕ. Οι αμειβόμενοι θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος καθώς επίσης και βεβαίωση για το ποσό απόδοσης του ως άνω ποσού υπέρ ΕΛΚΕ, η οποία αποτελεί παραστατικό δαπάνης και καταχωρείται ως έξοδο στα βιβλία τους.

Για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή αμιγώς χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς Δημόσιους πόρους (π.χ. ΕΣΠΑ, Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, Προγράμματα Δήμων ή Περιφέρειας) εξακολουθούν να ισχύουν όσα εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις συγκεκριμένες αμοιβές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η μη συμμόρφωση με τις κείμενες σχετικές διατάξεις επιφέρει ευθύνες σε όσους Καθηγητές και Λέκτορες πλήρους απασχόλησης ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει εφεξής να τηρούν τις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες των Ειδικών λογαριασμών έχουν την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις υπηρεσίες του TAXIS ώστε να αντλούν την πληροφορία για το ποιοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, χωρίς όμως πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της δήλωσής τους . Ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προτίθεται άμεσα να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής.

Β) Μέλη ΔΕΠ που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Εξακολουθούν να ισχύουν όσα εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, με την προσθήκη να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν στο εξής οι πληρωμές αμοιβών (είτε υφιστάμενων συμβάσεων, είτε νέων) θα πρέπει όλα τα μέλη ΔΕΠ που συμβάλλονται με τον ΕΛΚΕ να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση για το αν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (πρότυπα Υπεύθυνης Δήλωσης θα διατίθενται από τον ΕΛΚΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

                                                                     

Καθηγ. Τρ. Αλμπάνης

Αναπληρωτής Πρύτανη

e-max.it: your social media marketing partner