Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση σχετικά με την επιτάχυνση ολοκλήρωσης και δήλωσης δαπανών έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013, με Τελικό Δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
25-11-2015

Σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη λογιστικοποίηση και εξόφληση όλων των δαπανών των σχετικών έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων, παρακαλούμε όπως γίνουν από μέρους σας οι παρακάτω ενέργειες:

 

1.Κατάθεση στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1/12/2015, όλων των εντολών πληρωμής των έργων.

Οι εντολές πληρωμής, πέραν των τυποποιημένων εντύπων ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης, απαιτείται να περιλαμβάνουν και τα αναγκαία παραστατικά (Τιμολόγια, Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, ΑΠΥ, Εισιτήρια, κλπ).

Παρακαλούμε όπως, δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών (Τιμολόγια, Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, ΑΠΥ, Εισιτήρια, κλπ) να μην είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία λήξης του Φυσικού Αντικειμένου του κάθε έργου.

Εντολή πληρωμής που θα περιλαμβάνει παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του Φυσικού Αντικειμένου του έργου, δεν θα γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία.

2.Κατάθεση στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10/12/2015, όλων των τυποποιημένων Εντύπων Δ9 για καθένα από τα παραδοτέα των έργων.

Επισημαίνεται ότι στο έντυπο Δ9 θα επισυνάπτεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο του αντίστοιχου πρωτότυπου παραδοτέου, το οποίο φυλλάσεται με ευθύνη του Επιστημονικώς Υπευθύνου.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

e-max.it: your social media marketing partner