Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Πραγματοποίηση Διημερίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» στις 16-17/12/2014, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
17-12-2014

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, βασιζόμενο στην υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει και την τεχνογνωσία που διαθέτει, αποτελεί τον κύριο πυλώνα Εκπαίδευσης και Έρευνας στην περιοχή, εξυπηρετώντας τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους της Ηπείρου.

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνετέλεσε άμεσα στην συγκράτηση και προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στην ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύει, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε επιστημονικά πεδία αιχμής, στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και στην προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και πολιτισμικού δυναμικού της περιοχής.

Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει το κατάλληλο - υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης- ανθρώπινο δυναμικό για την ενίσχυση και αξιοποίηση της Έρευνας και της Καινοτομίας σε όλους τους τομείς της Περιφερειακής Παραγωγής (Πρωτογενής, Δευτερογενής, Τριτογενής), καθώς και την υποστήριξη της ενδυνάμωσης της τοπικής παραγωγικής βάσης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Συνακόλουθα, η ενδυνάμωση του τριτογενούς τομέα της Ηπείρου θα υποστηριχθεί σημαντικά μέσω της αναβάθμισης της παραγωγικής βάσης και της προηγμένης τεχνογνωσίας που μπορεί να προσφέρει το Ίδρυμα στην υποστήριξη της έρευνας (βασικής, εφαρμοσμένης και βιομηχανικής) και της παραγωγής καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι στόχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε περιφερειακό επίπεδο είναι οι ακόλουθοι:

 

   1.Υποστήριξη και Ενίσχυση της Περιφέρειας Ηπείρου στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Ενίσχυση της Περιφέρειας Ηπείρου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, μέσω της υποστήριξης και ανάπτυξης δράσεων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

 

2.Ενίσχυση του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και των λοιπών Νοσοκομειακών Μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υποστηρίζει δράσεις ενίσχυσης της Ιατρικής Σχολής στο πλαίσιο των Πανεπιστημιακών Κλινικών του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και των λοιπών συναφών τμημάτων του Ιδρύματος, απόκτησης εξοπλισμού διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και εν γένει υποστήριξης του συνόλου των Νοσοκομειακών Μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

3.Ενίσχυση των Δημόσιων Φορέων της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργάζεται στενά με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής στην υλοποίηση έργων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

 

4.Ενίσχυση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ).

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της νεανικής και καινοτομικής επιχειρηματικότητας, του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, το Ίδρυμα υλοποιεί δράσεις στήριξης της λειτουργίας του ΕΤΕΠΗ, εισαγωγής νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας (Οδύσσειες Καινοτομίας).

 

5.Υποστήριξη της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Υποστήριξη της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας στις επιστήμες της Ιατρικής και της Βιολογίας, στις Φυσικές Επιστήμες και τα Νέα Υλικά, στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς επίσης και στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

 

6.Υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής.

Υποστήριξη των επιχειρήσεων της Ηπείρου στην ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων, καινοτομικών μεθόδων και πρακτικών παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

 

Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2014 διενεργείται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διημερίδα παρουσίασης των πράξεων «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ»,στο Αμφιθέατρο του Ε.ΤΕ.Π.Η., με την παρουσία στελεχών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και εκπροσώπων των Φορέων Χρηστών των πράξεων Η διημερίδα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε τομείς που άπτονται της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Ήπειρο, καθώς γίνεται η παρουσίαση των έως τώρα αποτελεσμάτων των σχετικών παρεμβάσεων. Ταυτόχρονα, η διημερίδα αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το σχεδιασμό ενεργειών και δράσεων ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ήπειρο.

 

 

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας:

1.Παρουσιάστηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), όπως προσδιορίζεται με το νέο Νόμο Πλαίσιο για την Έρευνα (Ν. 4310/8-12-2014). Αναλύθηκαν οι προβλέψεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για:

 

 • έργα ΕΤΑΚ (βασική & εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες),
 • κατασκευή ή αναβάθμιση κυρίων ή βοηθητικών ερευνητικών υποδομών,
 • καινοτομία σε ΜΜΕ,
 • τεχνολογική καινοτομία,
 • χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου ή συμμετοχής σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ΕΤΑΚ 

2.Έγινε περιγραφή των προτεραιοτήτων ανά τομέα έξυπνης εξειδίκευσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020:

 

 • Αγρο-διατροφή.
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες.
 • Υγεία και Φάρμακα.
 • Ενέργεια (προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας).
 • Μεταφορές και Logistics.
 • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη που σχετίζεται με την οικο-καινοτομία και τη θαλάσσια οικονομία. 
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τόσο ως οικονομική δραστηριότητα, όσο και ως οριζόντιες τεχνολογίες.
 • Υλικά και Κατασκευές.

3.Παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών, οι θεματικές περιοχές του οποίου είναι οι ακόλουθες:

 

 • Environmental Sciences.
 • Biological and medical Sciences.
 • Social Sciences and Humanities.
 • Energy.
 • Physical Sciences & Engineering.
 • Materials & Analytical Facilities.
 • e-infrastructures.

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέσω των ερευνητικών του ομάδων, συμμετέχει στις 6 από τις παραπάνω 7 θεματικές περιοχές (όλες εκτός της ενέργειας).

 

4.Έγινε αναλυτική αναφορά στο ερευνητικό δυναμικό και στην αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε σχέση με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), καθώς και τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που υλοποίησε το ίδρυμα μέσω της Επιτροπής Ερευνών. Επιπροσθέτως, αναπτύχθηκε ο σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

 

5.Παρουσιάστηκαν οι άξονες των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

 

6.Παρουσιάστηκαν οι άξονες των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

 

7.Παρουσιάστηκε το πλαίσιο διαχείρισης των έργων ΕΤΑΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 

 • Έγινε αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που περιλαμβάνει την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β'), όπως κυρώθηκε με το άρθ. 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156Α) και τροποποιήθηκε με το άρθ. 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α), τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας.
 • Έγινε αναφορά στο Οργάνωση και το Σκοπό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος, καθώς επίσης και στις προβλέψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο.
 • Έγινε αναφορά στη Διαχειριστική Επάρκεια, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων και τη μεθοδολογία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του ΕΛΚΕ.

 

8. Παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία για τις πράξεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Νέα Γνώση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ–ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ–ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 9: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», Θεματική Προτεραιότητα: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ:

 

 • Παρουσιάστηκαν οι Στόχοι:

 

 1. Η τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, μέσω της ενδυνάμωσης των ερευνητικών, τεχνολογικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της κοινωνίας σε τομείς ενδιαφέροντος καθώς και του παραγωγικού δυναμικού της Ηπείρου, παράγοντας νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.
 2. Η αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων έρευνας και ανάπτυξης με τη μορφή παροχής λύσεων για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών της κοινωνίας και του παραγωγικού τομέα στην Περιφέρεια της Ηπείρου. 
 3. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ερευνητικών φορέων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ετοιμότητάς τους για την ικανοποίηση συγκεκριμένων παραγωγικών και κοινωνικών αναγκών στην περιφέρεια.
 4. Η ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα έρευνας και παρεμφερών δραστηριοτήτων με τους περιφερειακούς φορείς και το παραγωγικό δυναμικό της Ηπείρου.
 5. Η απασχόληση νέου επιστημονικού προσωπικού στα εργαστήρια Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης.
 6. Η δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τομέα παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

 • Οι παρεμβάσεις του προγράμματος ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ αφορούν έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στις κατηγορίες της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 

 1. Δαπάνες έκτακτου ερευνητικού προσωπικού (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες).
 2. Δαπάνες για απόκτηση οργάνων και εξοπλισμού
 3. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα:
  1. Έξοδα μετακινήσεων (εσωτερικού – εξωτερικού) για συνέδρια
  2. Δαπάνες προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, καθώς και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας
 4. d.Άλλες λειτουργικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των εξόδων για υλικά, εφόδια (αναλώσιμα, μικροεξαρτήματα) και παρόμοια προϊόντα που προκύπτουν άμεσα από τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας.
 5. Το τακτικό ερευνητικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, λοιπό επιστημονικό-ερευνητικό προσωπικό) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει στα έργα χωρίς αμοιβή.
 6. Τα λειτουργικά έξοδα διαχείρισης των πράξεων του προγράμματος ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ καλύπτονται από ίδιους πόρους της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έξοδα προσωπικού διαχείρισης, έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών, διάφορα λοιπά έξοδα, κλπ).

 

 • Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν τα έργα ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, ανά θεματικό τομέα Έρευνας, είναι τα ακόλουθα:

 

Α/Α

Θεματικός Τομέας Έρευνας

Πλήθος Πράξεων

Συνολικός Π/Υ Πράξεων

Π/Υ Υποέργων Αυτεπιστασίας

Π/Υ Υποέργων Εξοπλισμού

1

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2

300.000,00

245.500,00

54.500,00

2

Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα, Βιοτεχνολογία

2

299.800,00

267.300,00

32.500,00

3

Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους

1

143.500,00

83.500,00

60.000,00

4

Περιβάλλον, Ενέργεια, Υδατικοί πόροι

8

1.096.085,00

792.240,00

303.845,00

5

Μεταφορές

1

150.000,00

108.000,00

42.000,00

6

Υγεία

13

1.891.600,00

1.490.133,15

401.466,85

7

Πολιτιστική Κληρονομιά

1

55.500,00

42.000,00

13.500,00

Σύνολα

28

3.936.485,00

3.028.673,15

907.811,85

 

 • Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν τα έργα ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, ανά φάση και τύπο υποέργου, είναι τα ακόλουθα:

ΦΑΣΗ

Έργα

Συνολικός Π/Υ Πράξεων

Υποέργα Αυτεπι-στασίας

%

Π/Υ

Υποέργα Εξοπλισμού

% Π/Υ

Α

8

1.098.500,00

792.080,00

72%

306.420,00

28%

Β

15

2.087.985,00

1.639.093,15

79%

448.891,85

21%

Γ

5

750.000,00

597.500,00

80%

152.500,00

20%

Σύνολα

28

3.936.485,00

3.028.673,15

77%

907.811,85

23%

 

 • Τα συγκεντρωτικά στοιχεία απασχόλησης ερευνητών που αφορούν τα έργα ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, ανά φάση, είναι τα ακόλουθα:

ΦΑΣΗ

Έργα

Π/Υ Υποέργων Αυτεπιστασίας

Πλήθος Νέων Ερευ-νητών

Προϋπολογισμός Αμοιβών Νέων Ερευνητών

% Αυτεπι-στασίας

Α

8

792.080,00

54

557.624,09

70%

Β

15

1.639.093,15

94

1.265.340,00

77%

Γ

5

597.500,00

20

436.500,00

73%

Σύνολα

28

3.028.673,15

168

2.259.464,09

75%

 

 9.Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα 28 έργα ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Διημερίδας.

 

 

Α/Α Τίτλος Πράξης Θεματικός Τομέας Έρευνας Επιστημονικώς Υπεύθυνος Πράξης Έναρξη  Λήξη
1 ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ KΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ EΙΚΟΝΕΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ 1 ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1/3/2012 31/5/2015
2 EPIRUS ON ANDROIDS: ΕΜΠΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1 ΠΙΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15/3/2012 14/4/2015
3 Προσδιορισμός αυθεντικότητας επιλεγμένων Ηπειρωτικών προϊόντων 2 ΜΠΑΔΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3/7/2012 30/9/2015
4 Tεχνολογίες Παραγωγής Βιοκαυσίμων (Βιοντήζελ) στην Ήπειρο (ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ) 2 ΠΟΜΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3/7/2012 2/1/2015
5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ  ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 3 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1/3/2012 31/3/2015
6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΥΤΑ 4 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1/3/2012 31/3/2015
7 Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του Κόλπου της Ηγουμενίτσας με συνδυασμό κλασσικών και σύγχρονων μεθόδων 4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΗΡΑ 3/7/2012 30/6/2015
8 Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων 4 ΒΑΪΜΑΚΗΣ ΤΙΒΕΡΙΟΣ 3/7/2012 2/7/2015
9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΡΥΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 4 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 15/3/2012 14/4/2015
10 Ανάπτυξη δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης και εκτίμησης πρωτογενούς παραγωγικότητας των δασών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου σε περιβάλλον GIS 4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΡΗΣ 3/7/2012 31/12/2014
11 Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας 4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3/7/2012 30/6/2015
12 Διερεύνηση των επιπέδων υπολειμμάτων επιλεγμένων ενώσεων με ενδοκρινική διαταρακτική δράση σε επιλεγμένα τρόφιμα μαζικής παραγωγής και σύγκριση με τοπικά προϊόντα της περιοχής της Ηπείρου. Εκτίμηση της επικινδυνότητας για τον καταναλωτή 4 ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3/7/2012 2/12/2014
13 Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου νευροτοξικότητας μικροσκυστινών με βάση το μοντέλο-οργανισμό zebrafish 4 ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΘΩΜΑΙΣ 3/7/2012 30/6/2015
14 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1/3/2012 31/12/2014
15 Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική δράση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών για τη θεραπεία νεοπλασιών  6 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3/7/2012 2/7/2015
16 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/7/2013 31/10/2015
17 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ/ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ 6 ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1/7/2013 31/10/2015
18 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 6 ΤΣΙΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1/7/2013 31/10/20105
19 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ 6 ΤΣΙΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1/7/2013 31/10/2015
20 Μη επεμβατική, in vivo μελέτη δερματικών αλλοιώσεων με φασματοσκοπία Raman 6 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3/7/2012 2/7/2015
21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 6 ΜΠΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16/10/2013 31/10/2015
22 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 15/3/2012 14/4/2015
23 ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ -  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ 6 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/7/2012 30/6/2015
24 Ανάπτυξη Λογισμικού με βάση την Ανάλυση Εικόνας και τον Υπολογισμό των Διατμητικών Τάσεων για τη Βέλτιστη Εκτίμηση και την Επεμβατική Αντιμετώπιση Στενώσεων Στεφανιαίων Αρτηριών 6 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 3/7/2012 31/12/2014
25 Εκτίμηση της παρουσίας και βαθμού σοβαρότητας της Καρδιαγγειακής Νόσου με βάση το λιπιδαιμικό και μεταβολικό προφίλ των συστατικών του αίματος 6 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 3/7/2012 30/9/2015
26 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Περιβάλλοντος για την Ανάλυση Διαβητολογικών Δεδομένων και την Εξόρυξη Νέας Γνώσης 6 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/7/2012 31/12/2014
27 Εύρεση Νέων Διαγνωστικών Βιοδεικτών Ηπατίτιδας με Συνδυασμένη Χρήση Εργαλείων Βιοπληροφορικής και Μοριακής Βιολογίας (HCV-net) 6 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3/7/2012 2/1/2015
28 Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (15ος- 20ος ΑΙΩΝΑΣ). ΜΕΛΕΤΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 7 ΜΠΑΔΑ ΚΩΝ/ΝΑ 5/4/2012 4/11/2014

 

Σχετική Ιστοσελίδα:

http://www.rc.uoi.gr/index.php/imerides-epitropis-erevnon/1108-diimerida-me-thema-nea-gnosi-erevna-kai-texnologiki-anaptyksi-stin-ipeiro

 

Στην ιστοσελίδα θα αναρτηθούν οι αναλυτικές παρουσιάσεις.

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner