Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέα Έντυπα O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, O.14α-ΕΝΤΟΛΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, O.14β-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
04-03-2016

Σε συνέχεια των μεταβολών του πλαισίου των μετακινήσεων, οι οποίες οφείλονται στο Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/2015 τ.Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», της εγκυκλίου ΓΛΚ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2), καθώς και την Απόφαση Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ "Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της  Επικράτειας" του Αν. Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 20/2016 τ.Β'), τροποποιείται το Έντυπο 0.14 και εισάγονται νέα έντυπα Ο.14α και Ο14.β, ως ακολούθως:

1. O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ. Νέα έκδοση του εντύπου Ο.14, με σημαντικότερες αλλαγές την εισαγωγή πεδίων καταχώρησης της Κατηγορίας του Μετακινούμενου, της ημερομηνίας έναρξης και της ημερομηνίας λήξης των εργασιών της μετακίνησης, την Κατηγορία Χώρας προορισμού για τις μετακινήσεις εξωτερικού, το πλήθος των διανυκτερεύσεων, το μέσο της μετακίνησης, καθώς και αναφοράς λοιπών εξόδων μετακίνησης εφόσον προβλέπονται.

2. O.14α-ΕΝΤΟΛΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. Εισαγωγή νέου εντύπου που αφορά στην εντολή και απόφαση έγκρισης της μετακίνησης. Το Έντυπο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του μετακινούμενου και της μετακίνησης. Το έντυπο συμπληρώνεται πρίν από την αναχώρηση του μετακινούμενου.

3. O.14β-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. Εισαγωγή νέου εντύπου που αφορά τον απολογισμό της μετακίνησης. όπου θα γίνεται αναφορά στο σκοπό και το αντικείμενο της πραγματοποιηθείσας μετακίνησης, θα συνδέεται με το φυσικό αντικείμενο του έργου και θα γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της μετακίνησης.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω εντύπων είναι η ερχόμενη Δευτέρα, 7/3/2016.
Το νέο πλαίσιο των μετακινήσεων θα περιγραφεί αναλυτικά σε νεώτερη ανακοίνωση.

e-max.it: your social media marketing partner