Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
19-02-2014
  • Λόγω των αλλαγών στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και γενικότερα στις φορολογικές υποχρεώσεις, σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις προμήθειας υλικών και υπηρεσιών , τα τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας το αργότερο έως τη 10η ημέρα του επομένου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η ΔΟΥ επιβάλλει πρόστιμα και προσαυξήσεις. Συνεπώς εκπρόθεσμα τιμολόγια δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτά.
  • Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η προσκόμιση των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών πριν την κατάθεση της εντολής πληρωμής (π.χ. έργα «ΘΑΛΗΣ»), οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών των δικαιούχων και για την κατάθεσή τους στην υπηρεσία μας με την αντίστοιχη εντολή πληρωμής.
  • Τα Τιμολόγια ξενοδοχείου που αφορούν μετακινήσεις, εκδίδονται στα στοιχεία του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρέπει να είναι εξοφλημένα από τον μετακινούμενο (τιμολόγια επί πιστώσει δεν γίνονται αποδεκτά).
  • Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το έργο σας μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαθέσιμου στο σύνδεσμο https://webrescom.rc.uoi.gr. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπα Ατ.01 – Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση (http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa), και να το αποστείλετε στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. (Πληροφορίες τηλ. 2651007956 κος. Λίτσιος)

Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες με βάση τα παραπάνω δε θα δίδονται από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας.

e-max.it: your social media marketing partner