Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

05-10-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 44581/23-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέο Έντυπο «Δ.13 – Αίτηση Τροποποίησης – Ακύρωσης Σύμβασης Απασχολουμένου», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 του Εντύπου «Δ.13 – Αίτηση Τροποποίησης – Ακύρωσης Σύμβασης Απασχολουμένου» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό)....

30-09-2021
Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Παρασκευή 1/10/2021 θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ μεταξύ 15.00 και 17.00. Για το διάστημα δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω του πληροφοριακού συστήματος και επιπλέον δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΚΕ....

27-09-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: 1. το άρθρο 65 του Ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που αφορά τις μετακινήσεις των απασχολούμενων σε έργα, 2. την υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α ́94), που αφορά...

27-09-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: 1. την παρ. 9 του άρθ. 59 του Ν. 4485/2017 όπως ισχύει, η οποία προσδιορίζει τη διαδικασία χορήγησης και απόδοσης προκαταβολών – προπληρωμών στο πλαίσιο υλοποιούμενων έργων των ΕΛΚΕ, 2. την απόφαση της Συνεδρίασης 170/07-07-2021 για την έγκριση της έκδοσης 4 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.17-Διαχείριση Προκαταβολών Προπληρωμών» και των σχετικών εντύπων ( Αίτηση «Ατ. 13δ-Αίτηση Ανοίγματος ΤΛ Υπολόγου», Αίτη...

27-09-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 43866/20-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέο Έντυπο «Ο.15-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 του Εντύπου «Ο.15-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»...

20-09-2021
Σας ενημερώνουμε για την πρόθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να συμμετάσχει στην 1η Διεθνή Εκθεσιακή Πλατφόρμα Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2021, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, και αναμένεται να προσελκύσει εκθέτες και επισκέπτες προερχόμενους από την ευρύτερη περιοχή - τόσο δια ζώσης όσο και ψηφιακά – ενώ παράλληλα έχει στόχο να διευκολύνει την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ επιχειρήσε...

16-09-2021
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη Συνεδρίασή της αρ. 170/07-07-2021 ενέκρινε:   1. την Οδηγία Εργασίας «Οδ2.17-Διαχείριση Προκαταβολών - Προπληρωμών», 2. την Αίτηση «Ατ. 13δ-Αίτηση Ανοίγματος ΤΛ Υπολόγου»,3. την Αίτηση «Ατ. 13ε-Αίτηση Κλεισίματος ΤΛ Υπολόγου»,4. το Έντυπο «Ο.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ»,5. το Έντυπο «Ο.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» που επισυνάπτονται στο παρόν.   ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ...

27-07-2021
Σας πληροφορούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 29/7/2021, από τις 08.00πμ έως τις 10.00πμ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο κτίριο του ΕΛΚΕ.  Λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω του πληροφοριακού συστήματος και επιπλέον δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΚΕ.   Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ ...

23-07-2021
Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τετάρτη 04/08/2021 .   Η κατάθεση των εντολών μπορεί να γίνεται :   α) Ηλεκτρονικά μέσω email όπου θα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα και ενυπόγραφα. (Θα ακολουθήσει και η κατάθεση των πρωτοτύπων στη συνέχεια) . β) Κατάθεση των εντολών σε φυσικό αρχείο μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά στον ειδικό χώρο ( κυτίον Νο 6) που βρίσκεται στην εί...

12-07-2021
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης  Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών   Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 09/07/2021 έως 31/07/2021 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυν...

10-06-2021
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση», Εντύπων «Δ.3» και «Δ.12α», καθώς και Υποδείγματος «Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών»   Σχετ. 1.     Άρθρο 117α του Ν. 4412/2016 2.     Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016     Έχοντας υπόψη: το άρθρο 117α του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 49 του Ν. 4782/2021, για τις συμβάσεις ήσσονος αξίας, το άρθρο 118 του Ν. 4412/...

20-05-2021
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2020 (Διενέργεια Έρευνας 2021), ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνε...

10-05-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 162Β/28-04-2021, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγηση...

26-04-2021
Σας πληροφορούμε ότι από τις τελευταίες ημέρες έχει διαπιστωθεί τεχνικό πρόβλημα στο τηλεφωνικό δίκτυο του Παραρτήματος του ΕΛΚΕ στην Πανεπιστημιούπολη Άρτας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με τα τμήματα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ που στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη Άρτας.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ: http://www.rc.uoi.gr/index.php/mody-elke/stoixeia-epikoinonias...

26-04-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ομόφωνα αποφασίζει την κατανομή μίας (1) επιπλέον θέσης υποτροφίας Υποψήφιων Διδακτόρων για το έτος 2021 με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μία (1) υποψηφιότητα. Διενεργείται κλήρωση και επιλέγεται για χορήγηση υποτροφίας η υποψηφιότητα του Τμήματος Φιλοσοφίας ως εξής: ΑΑ Τμήματος Τμήμα ΑΑ Κατάταξης Πρότασης στο Τμήμα Τίτλος Αρ. Πρωτ. Αίτησης...

19-04-2021
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 405/14-04-2021, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαρ...

19-04-2021
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 405/14-04-2021, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαρ...

19-04-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρίασή του αριθμ. 160/14-04-2021, έχοντας υπόψη το άρθρο 64 του Νόμου 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ομόφωνα συγκροτεί Επιτροπή Ενστάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι οποίες θα δημοσιευθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαν...

05-04-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 158/31-03-2021, έχοντας υπόψη: την με αρ. πρωτ. 31183/02-09-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «61430» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αναστάσιο Τσίνα, στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρ...

18-03-2021
Σας ενημερώνουμε πως έχει τροποποιηθεί το «Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» που βρίσκεται στις οδηγίες στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα "Διαδικασία Επιλογής Απασχολούμενων" με το παρακάτω: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (Έκδοση 5) ...

23-02-2021
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3309/21-01-2021 απόφασής,  μόνο σε ότι αφορά τα ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή/και ετήσια όρια απασχόλησης του λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε έργα που απαιτούν Timesheets, όπως περιγράφονται στο συνημμένο Πρακτικό  στον Πίνακα «Όρια Απασχόλησης Προσωπικού σε έργα που απαιτούν Timesheets. Έτος Αναφοράς: 2021 και μετά»...

09-02-2021
Σας ενημερώνουμε πως έχει γίνει τροποποίηση του υποδείγματος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.  Το νέο υπόδειγμα μπορείτε να το βρείτε στο μενού οδηγίες στην ενότητηα "Διαδικασία Επιλογής Απασχολούμενων" ως:  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (Έκδοση 4)....

29-01-2021
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 398/27-01-2021 έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, την με αρ. πρωτ. 40898/05-11-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82349 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μηνά Πασχόπουλο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «...

22-01-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕ Βρείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση για "ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕ"...

14-01-2021
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των διακοπών ρεύματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ακεραιότητα των συστημάτων και των δεδομένων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (Servers, Η/Υ, λοιπός εξοπλισμός και συστήματα λογισμικού), τα ηλεκτρονικά συστήματα της υπηρεσίας μας θα παραμείνουν κλειστά κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 16/01/2021 εως και Κυριακή 17/01/2021.   Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Αλέξανδρος...

29-12-2020
Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 5965/11-12-2020 (αρ. πρωτ. Επ. Ερ. 48464/14-12-2020) Απόσπασμα Πρακτικών της Συνεδρίας της Συγκλήτου αριθμ. 1099/08-12-2020, το οποίο αφορά αύξηση του ποσοστού του συνολικού προϋπολογισμού των έργων, που κρατείται για έξοδα λειτουργίας του ΕΛΚΕ και το λειτουργικό κόστος του ΑΕΙ σε 15%, με εξαίρεση τα έργα εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε 12%....

22-12-2020
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Καθηγητών και Υπηρετούντων Λεκτόρων που απέκτησαν εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος 1999   Σχετ. 1.     Παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2.     ΚΥΑ 165788/Ζ2/4-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5351/5-12-2020) 3.     ΥΑ 166485/Ζ2/7-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5397/8-12-2020) Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αποσταλεί Πράξεις Προσδιορ...

22-12-2020
Βρείτε συνημμένα την με αρ. πρωτ. 50119/22-12-2020 Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με θέμα: "Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Υποβληθέντων Αιτήσεων για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31183/02-09-2020 Πρόσκλησης για τις ανάγκες του έργου με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ" Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρ...

14-12-2020
Επισυνάπτεται έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνοδευόμενο από τις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και την ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή αυτών.   Με εκτίμηση, Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη, Αρμόδιου για θέματα Ανώ...

25-11-2020
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών Ημερουηνίες Υποβολής Δικαιολονητικών: από 06/11/2020 έως 25/11/2020Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολονητικών έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»,...

16-11-2020
  Σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4485/2017, τροποποιήθηκε και ισχύει, προσδιορίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων, όπως επίσης και τη διαδικασία κατάρτισης του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος αναφοράς. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ καταρτίζει τον αναλ...

06-11-2020
Έχοντας υπόψη: την επιβολή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 για την χρονική περίοδο από 7/11/2020 έως και 30/11/2020, τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας (ιστοσελίδα http://forma.gov.gr ) και το σχετικό υπόδειγμα της βεβαίωσης κίνησης τύπου A, την αναγκαιότητα μετακίνησης των απασχολούμενων με συμβάσεις ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της απασχόλησής τους στα διάφορα προγραμμάτα/έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαν...

06-11-2020
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών   Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολονητικών: από 06/11/2020 έως 25/11/2020  Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυν...

03-11-2020
Παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης λειτουργίας του ΕΛΚΕ έως την ερχόμενη Δευτέρα, 9/11/2020.   Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με βάση το σχετικό έγγραφο  με αρ. πρωτ. 11668/16-3-2020 που είναι διαθέσιμο στις οδηγίες, στην ιστοσελίδα www.rc.uoi.gr ....

27-10-2020
Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Συνεδρίας 149/26-10-2020 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, σας ενημερώνουμε ότι τουλάχιστον έως τις 2/11/2020 η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με βάση το σχετικό έγγραφο  με αρ. πρωτ. 11668/16-3-2020 που είναι διαθέσιμο στις οδηγίες, στην ιστοσελίδα www.rc.uoi.gr ....

22-10-2020
Οδηγία Οδ1.7  Διαδικασία Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-POS Σκοπός της οδηγίας Σκοπός της οδηγίας είναι η σωστή και με προϋποθέσεις διαχείριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ασφαλούς συστήματος e-POS για τις ανάγκες υλοποίησης των Έργων. Θ.Ε. (Θέση εργασίας) που εποπτεύει την εφαρμογή της Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Θ.Ε. που εκτελούν την οδηγία Θ.Ε. που συνδέονται με την οδηγία Δ...

09-09-2020
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 09/09/2020...

02-09-2020
Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου   Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 03/09/2020 έως 18/09/2020   Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας), η οποία συγχρηματοδοτείται...

23-07-2020
Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τετάρτη 05/08/2020 .   Η κατάθεση των εντολών μπορεί να γίνεται : α) Ηλεκτρονικά μέσω email όπου θα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα και ενυπόγραφα. (Θα ακολουθήσει και η κατάθεση των πρωτοτύπων στη συνέχεια) . β) Κατάθεση των εντολών σε φυσικό αρχείο μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά στον ειδικό χώρο ( κυτίον Νο 6) που βρίσκεται στην είσοδο της...

10-07-2020
Θέμα: Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης Έρευνας   Συνημ. 1.     Έγγραφο Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ 20898/3-6-2020 2.     Απόφαση Συγκλήτου 1088/16-06-2020 3.     Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας   Σας ενημερώνουμε ότι ο Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως συζητήθηκε στη Σ...

10-06-2020
Σας πληροφορούμε ότι από τις 9/6/2020 υπάρχει πρόβλημα στο τηλεφωνικό δίκτυο του Παραρτήματος του ΕΛΚΕ στην Πανεπιστημιούπολη Άρτας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με τα τμήματα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ που στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη Άρτας.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ: http://www.rc.uoi.gr/index.php/mody-elke/stoixeia-epikoinonias...

12-05-2020
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών (Έκδοση 11) Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 13/05/2020...

07-05-2020
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2019, ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών» για το έτος 2019,...

06-04-2020
      Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε. θα παραλαμβάνει εντολές για την εξόφληση αμοιβών έως την Τετάρτη 15/04/2020.               Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ               Γεώργιος Ντέτσικας ...

31-03-2020
ΘΕΜΑ: Ακύρωση προγραμματισμένων μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων για λόγους ανωτέρας βίας   Σχετ.: Διευκρίνηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 12945 (EU FAQ ID: 12945)   Αναφορικά με την ακύρωση προγραμματισμένων μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων για λόγους ανωτέρας βίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Επίκληση ρήτρας ανωτέρας βίας σε έργα του Προγράμματος Horizon 2020: Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει διευκρινήσεις αναφορικά με τη δυν...

16-03-2020
Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-2019 - Χρήση τωνΜέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-2019 - Χρήση τωνηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  ...

13-03-2020
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 125/11-03-2020, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης...

13-03-2020
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 125/11-03-2020, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης...