Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση χορήγησης υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2022 (15165/2022)
18-03-2022

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 410/16-03-2022, έχοντας υπόψη:

  • τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  • την με αρ. πρωτ. 55665/19-11-2021 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2022 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ», κωδικό Επ. Ερ. 82561 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Γεωργάτο, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • την με αρ. πρωτ. 13604/11-03-2022 Απόφαση Συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών του παραπάνω έργου,
  • την εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης,

ομόφωνα εγκρίνει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας Μεταδιδακτόρων σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα επιλογής Μεταδιδακτόρων ανά Τμήμα 2022.

Δεδομένου ότι εγκρίνεται προς χρηματοδότηση το σύνολο των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνει ως οριστικά τα αποτελέσματα επιλογής σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα.

e-max.it: your social media marketing partner