Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οδ2.17-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΩΝ
27-09-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 9 του άρθ. 59 του Ν. 4485/2017 όπως ισχύει, η οποία προσδιορίζει τη διαδικασία χορήγησης και απόδοσης προκαταβολών – προπληρωμών στο πλαίσιο υλοποιούμενων έργων των ΕΛΚΕ,

2. την απόφαση της Συνεδρίασης 170/07-07-2021 για την έγκριση της έκδοσης 4 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.17-Διαχείριση Προκαταβολών Προπληρωμών» και των σχετικών εντύπων ( Αίτηση «Ατ. 13δ-Αίτηση Ανοίγματος ΤΛ Υπολόγου», Αίτηση «Ατ. 13ε-Αίτηση Κλεισίματος ΤΛ Υπολόγου», Έντυπο «Ο.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ», Έντυπο «Ο.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ»),

3. το με αρ. πρωτ. 43359/16-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση Οδηγίας Εργασίας Οδ2.17-Διαχείριση Προκαταβολών Προπληρωμών»,

ομόφωνα εγκρίνει:

- την έκδοση 5 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.17-Διαχείριση Προκαταβολών / Προπληρωμών».

e-max.it: your social media marketing partner