Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Μη επιλέξιμες δαπάνες λόγω υπέρβασης των ανωτάτων ορίων αποδοχών 47157/2021
05-10-2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σε έργα που ο Φορέας Χρηματοδότησης ορίζει μέγιστο επιχορηγούμενο μεικτό κόστος ανά άτομο το μήνα, τα ανώτατα όρια αποδοχών ισχύουν αθροιστικά τόσο σε επίπεδο συνολικού κόστους σύμβασης / συμβάσεων όσο και σε επίπεδο συνολικών αποδοχών ανά μήνα των συμβαλλομένων. Υπερβάσεις των ανωτέρων ορίων δεν γίνονται αποδεκτές από τους Φορείς Χρηματοδότησης και χαρακτηρίζονται ως μη-επιλέξιμες.

Ως συνέπεια αυτού, σας ενημερώνουμε ότι το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη συνεδρίαση του αριθμ. 178/29-09-2021 αποφάσισε ότι δεν θα καλύπτονται πλέον από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε. οι μη-επιλέξιμες δαπάνες έργων λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών απασχολουμένων, όπως αυτά ορίζονται από τους Φορείς Χρηματοδότησης.

e-max.it: your social media marketing partner