Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση για την καταβολή ποσών εντός του φορολογικού έτους 2021 στον Ε.Λ.Κ.Ε. από καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για οφειλές από επιχειρηματική δραστηριότητα των ετών 2018 και εξής
28-03-2022

Αναφορικά με την καταβολή ποσών εντός του φορολογικού έτους 2021 στον Ε.Λ.Κ.Ε. από φορολογούμενους καθηγητές
και λέκτορες πλήρους απασχόλησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για οφειλές από επιχειρηματική δραστηριότητα των
ετών 2018 και εξής, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:


1. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπει τα εξής:
«...β) Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, από το έτος 2018 και εξής, υποχρεούνται να αποδίδουν
ετησίως στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις
εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περ. θ’ της παρ. 2. Το εν λόγω ποσό
αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αποδίδεται από τους υπόχρεους στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε. Οφειλές που θα
προκύψουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του
οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
Οφειλές από την ανωτέρω αιτία, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά
έτος, δεν αναζητούνται, δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και, εάν έχει
εκδοθεί, ακυρώνεται αυτοδικαίως. ...»


2. Η περ. ε ́ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπει τα εξής:
«ε. Το ύψος των οφειλόμενων ποσών της περ. β ́ προσδιορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και εισπράττεται είτε εφάπαξ, είτε σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά
από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπόχρεου
περί ρύθμισης της οφειλής. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής η είσπραξη πραγματοποιείται το αργότερο έως
το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η χορήγηση των
στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. Ειδικά, η είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων
πλήρους απασχόλησης για το έτος 2018 πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 31-12-2021. Το ποσό που
καταβάλλεται από κάθε υπόχρεο Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα για οφειλές του έτους 2018 και
εξής εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το επόμενο φορολογικό έτος.».


3. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ως άνω διάταξης, η Α.Α.Δ.Ε. ενημέρωσε τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων
Έρευνας όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας πως με την απόφαση Α1034/2022 δημιούργησε
στο έντυπο Ε1 τους κωδικούς 633-634 στους οποίους οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες που ΔΕΝ
ασκούσαν ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το έτος 2021 μπορούν να συμπληρώσουν τα ποσά που
κατέβαλαν κατά το έτος 2021 και αφορούν σε οφειλές από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
ατομικώς ή μέσω εταιρείας των ετών 2018 και 2019, προκειμένου να αφαιρεθούν από τα εισοδήματα όλων των
κατηγοριών που θα περιληφθούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.

 

4. Παράλληλα, και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των φορολογούμενων αλλά και επιβάρυνσης των Δ.Ο.Υ., η
Α.Α.Δ.Ε. ζήτησε από τους Ε.Λ.Κ.Ε. την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου με τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το
έτος 2021 από τους υπόχρεους και αφορούν σε οφειλές των ετών 2018 και 2019, προκειμένου ο έλεγχος των
ποσών που δηλώνονται να πραγματοποιείται κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της φορολογικής δήλωσης.


5. Τέλος, συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του τελευταίου
εδαφίου της περ. ε ́ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
   • Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες που ασκούσαν ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το
έτος 2021 μπορούν να συμπεριλάβουν τα ποσά που κατέβαλαν κατά το έτος 2021 και αφορούν σε οφειλές
των ετών 2018 και 2019 στα έξοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου να
προκύψει το φορολογητέο εισόδημά τους για το έτος 2021.
   • Τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2021 και αφορούν σε οφειλές του έτους 1999 και της περιόδου
2000-2017 δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που μπορούν να δηλωθούν στους κωδικούς 633-634.

e-max.it: your social media marketing partner