Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέα έκδοση εντύπων «Δ.0-Συνοδευτικό Πρότασης - Έκδοση 5» και «Δ.1-Αποδοχή Διαχείρισης Έργου – Έκδοση 9» 18513/2022
04-04-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 16048/24-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα έκδοση εντύπων «Δ.0-Συνοδευτικό Πρότασης - Έκδοση 5» και «Δ.1-Αποδοχή Διαχείρισης Έργου – Έκδοση 9», ομόφωνα εγκρίνει:

1. την Έκδοση 5 του Εντύπου «Δ.0 – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» και

2. την Έκδοση 9 του Εντύπου «Δ.1 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» (επισυνάπτονται στο παρόν Πρακτικό).

e-max.it: your social media marketing partner