Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διευκρίνιση για την Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022 με αρ. πρωτ. 55650/2021
06-12-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 57011/29-11-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «Διευκρίνιση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 55650/2021» και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 55650/19-11-2021 Πρόσκλησης Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022 ως προς το σημείο 2.b του άρθρου 4 «Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Υποψηφίων διδακτόρων», το οποίο τροποποιείται ως εξής: «… b. Ώριμοι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι βρίσκονται στην τελική φάση περάτωσης του διδακτορικού τους όπως διαπιστώνεται από σχετική βεβαίωση του Επιβλέποντα. …».

e-max.it: your social media marketing partner