Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης στον Ε.Λ.Κ.Ε. της άδειας από την υπηρεσία τους των επιλεγέντων Δημοσίων Υπαλλήλων για άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή (50309/22-10-2021)
22-10-2021

ΈΡΓΟ: 82992   ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

………………………………………………………………………………………………………………………

ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση οριζόντια της απόφασής του  (συνεδρίαση αριθμ. 179/06-10-2021) όσον αφορά την προθεσμία κατάθεσης στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της άδειας από την υπηρεσία τους των επιλεγέντων Δημοσίων Υπαλλήλων για άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στη Διαύγεια. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας χωρίς την κατάθεση της σχετικής άδειας από τον επιλεγέντα, καλείται ο επόμενος στη σειρά κατάταξης.

e-max.it: your social media marketing partner