Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΚΔΟΣΗ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Οδ2.26 - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ" - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
27-09-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 65 του Ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που αφορά τις μετακινήσεις των απασχολούμενων σε έργα,

2. την υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α ́94), που αφορά τις διατάξεις για τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων εν γένει,

3. την Απόφαση της Συνεδρίασης 349/15-3-2016 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Αρ. Πρωτ. 5293/21-3-2016), που αφορά τις δαπάνες μετακίνησης των διαφόρων κατηγοριών έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

4. την Έκδοση 1 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.26-Μετακινήσεις μελών ομάδας έργου», η οποία περιγράφει την αναλυτική διαδικασία και τα έντυπα διαχείρισης των μετακινήσεων των μελών της ομάδας έργου,

5. το με αρ. πρωτ. 43415/16-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Ημερήσια και Χιλιομετρική Αποζημίωση Μετακινούμενων που δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»,

ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 2 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.26-Μετακινήσεις μελών ομάδας έργου», η οποία αφορά την προσθήκη της ενότητας 5.11 αναφορικά με την Ημερήσια και τη Χιλιομετρική Αποζημίωση των Μετακινούμενων των έργων που δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

e-max.it: your social media marketing partner