Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Εισαγωγή Νέου Εντύπου Ο16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 7327/2022
07-02-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 5338/31-01-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Εισαγωγή Νέου Εντύπου Ο.16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ» και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 του Εντύπου «Ο.16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό).

e-max.it: your social media marketing partner