Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
- Νέα έκδοση εντύπου «Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών» - Έκδοση 14 (5389/2022)
31-01-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4517/25-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέο έκδοση εντύπου «Δ.8 – Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών» -  Έκδοση 14», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 14 του Εντύπου «Δ.8 – Αίτηση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό).

e-max.it: your social media marketing partner