Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
20-01-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη:

  • την με αρ. πρωτ. 3309/21-01-2021 απόφασης της σχετικά με την Μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και όρια απασχόλησης σε προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • το με αρ. πρωτ. 1724/11-01-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3309/21-01-2021 απόφασης της Επ. Ερευνών - Πίνακας Υπολογισμού Παραγωγικών Ωρών Τρίτων - Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3309/21-01-2021 απόφασης και εξειδικεύει τον Υπολογισμό Παραγωγικών Ωρών Τρίτων για τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό).

e-max.it: your social media marketing partner