Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
- Νέο έντυπο «Δ.13 - Αίτηση Τροποποίησης - Ακύρωσης Σύμβασης Απασχολούμενου» 47152/2021
05-10-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 44581/23-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέο Έντυπο «Δ.13 – Αίτηση Τροποποίησης – Ακύρωσης Σύμβασης Απασχολουμένου», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 του Εντύπου «Δ.13 – Αίτηση Τροποποίησης – Ακύρωσης Σύμβασης Απασχολουμένου» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό).

e-max.it: your social media marketing partner