Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 55650/19-11-2021 Πρόσκλησης Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022 17183/2022
30-03-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 204/30-03-2022, έχοντας υπόψη:

  • τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  • την με αρ. πρωτ. 55650/19-11-2021 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82985 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Γεωργάτο, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • την με αρ. πρωτ. 13604/11-03-2022 Απόφαση Συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών του παραπάνω έργου,
  • την με αρ. πρωτ. 15166/18-03-2022 Απόφαση χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022 (προσωρινά αποτελέσματα),
  • το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης και δεν κατατέθηκαν ενστάσεις,

ομόφωνα εγκρίνει ως οριστικό τον συνημμένο Πίνακα επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων ανά Τμήμα έτους 2022.

e-max.it: your social media marketing partner