Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης φοιτητών για επιδότηση ενοικίου 7832/2022
09-02-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 195/26-01-2022, έχοντας υπόψη:

  • την με αρ. πρωτ. 54342/11-11-2021 Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «61430» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αναστάσιο Τσίνα, στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους,
  • την με αρ. πρωτ. 32053/07-09-2020 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Φοιτητών στο πλαίσιο Προσκλήσεων Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου,
  • το με αρ. πρωτ. 4085/21-01-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης,

ομόφωνα εγκρίνει το συνημμένο με αρ. πρωτ. 4085/21-01-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 54342/11-11-2021 Πρόσκλησης Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου.

 

Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

e-max.it: your social media marketing partner