Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 – Παρακολούθηση υποχρέωσης διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) ή για την εξαίρεση από τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου λόγω πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης των απασχολουμένων σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
29-11-2021

Προς τους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και την υποχρέωση παρακολούθησης της διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) ή της εξαίρεσης από τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου λόγω πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης των απασχολουμένων σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και έχοντας υπόψη:

  • την Κοινή Υπουργική Απόφαση 55570/12-09-2021 (ΦΕΚ Β’ 4207/12-09-2021),
  • τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α΄169/18-09-2021),
  • την Κοινή Υπουργική Απόφαση 119847/ΓΔ6/23-09-2021 (ΦΕΚ Β΄4406/24-09-2021),
  • την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη συνεδρίασή του αριθμ. 178/29-09-2021,
  • την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15-10-2021 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/05-11-2021,
  • την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη συνεδρίασή του αριθμ. 186/24-11-2021,

σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  • Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) ή η εξαίρεση από τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου λόγω πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, για το πάσης φύσεως προσωπικό και τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου ή εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση απασχόλησης που παρέχουν εργασία ή υπηρεσίες με φυσική παρουσία στα επιμέρους έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από τον ΕΛΚΕ, παρακολουθείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του κάθε επιμέρους έργου ή τον εκάστοτε διοικητικό προϊστάμενο.
  • Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15-10-2021, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/05-11-2021, οι παραπάνω απασχολούμενοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης (PCR ή rapid test) 2 φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των 2 διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον 2 ημερών. Κατ΄ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι που εργάζονται 1 ημέρα την εβδομάδα ή 2 ημέρες την εβδομάδα με χρονική απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο 1 ημέρα, υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, 1 φορά την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο παροχής της εργασίας ή του έργου.

Η εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 6 της ΚΥΑ 55570/12-09-2021/ΦΕΚ Β’ 4207/12-09-2021 αναφορικά με τις συνέπειες (διοικητικό πρόστιμο 300,00 €) της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19 από τα υπόχρεα πρόσωπα, πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης-εισήγησης προς τον ΕΛΚΕ από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του Έργου (ή τον εκάστοτε διοικητικό προϊστάμενο) για το πάσης φύσεως προσωπικό και τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου ή εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση απασχόλησης που έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από τον ΕΛΚΕ, και οι οποίοι παρέχουν εργασία ή υπηρεσίες με φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο των επιμέρους έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

e-max.it: your social media marketing partner