Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
- Νέα έκδοση εντύπου «Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών» - Έκδοση 15 (9458/2022)
22-02-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 8219/11-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέο έκδοση εντύπου «Δ.8 – Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών» -  Έκδοση 15», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 15 του Εντύπου «Δ.8 – Αίτηση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό).

e-max.it: your social media marketing partner