Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση για τις διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» και του Ν.4485/2018 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.»
14-01-2019

Σε συνέχεια των προβλέψεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», από 1/10/2018 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί τα έργα-προγράμματα του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Επιπροσθέτως, από 1/1/2019 και μετά έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του Ν. 4485/2017 που αφορούν τη διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και τη νέα διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών.

Η εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών διατάξεων υλοποιείται κανονικά, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 

1. Τεχνικές Συναντήσεις στελεχών των ΜΟΔΥ των ΕΛΚΕ: Από τα τέλη Αυγούστου 2018 έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις για την προετοιμασία της διαδικασίας ενοποίησης και την αναλυτική συζήτηση και προσαρμογή του πλάνου ενοποίησης.

2. Επικοινωνία με Δημόσιες Αρχές και Φορείς Χρηματοδότησης: Έχει ολοκληρωθεί η αρχική ενημέρωση όλων των αρμόδιων δημόσιων αρχών, όπως Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και Άρτας, ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Ιωαννίνων και Άρτας, Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), ενημέρωση της Συνεργαζόμενης Τράπεζας, ενημέρωση των Διαχειριστικών Αρχών (ΕΠΕΔΒΜ, ΕΠΑΝΕΚ, ΕΛΙΔΕΚ, Περιφέρεια Ηπείρου, Interreg Ελλάδα-Αλβανία, Interreg Ελλάδα-Ιταλία, MED, κλπ) στις οποίες υπάρχουν ενταγμένα προγράμματα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς επίσης και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συντονιστών και των λοιπών εταίρων των υλοποιούμενων ευρωπαϊκών έργων. Υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των τροποποιήσεων των ενταγμένων έργων ή/και προγραμματικών συμβάσεων.

3. Σύνταξη ενιαίου προϋπολογισμού 2018: Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του ενιαίου προϋπολογισμού του έτους 2018 ο οποίος περιλαμβάνει τον ετήσιο προϋπολογισμό των έργων του ΕΛΚΕ του ΠΙ, καθώς επίσης και το υπόλοιπο του προϋπολογισμού 2018 των έργων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου για το διάστημα από 1/10/2018 έως και 31/12/2018. Μετά την έγκριση, ο τροποποιημένος προϋπολογισμός στάλθηκε στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 4485/2017. Η Σύνταξη ενιαίου προϋπολογισμού ήταν αναγκαία για τη νόμιμη πραγματοποίηση των δαπανών των έργων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου κατά το διάστημα από 1/10/2018 έως και 31/12/2018.

4. Ενέργειες Ενημέρωσης Ακαδημαϊκής Κοινότητας: Απεστάλησαν ενημερωτικά έγγραφα σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Επίσης συγκεντρώθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι σημαντικότερες αναλυτικές οδηγίες διαχείρισης έργων (http://www.rc.uoi.gr/index.php/odigies). Επιπροσθέτως, στις σχετικές επιστολές προς τους ΕΥ και τους συνεργάτες των έργων συμπεριλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία του νόμου 4559/2018 που αφορά τον ΕΛΚΕ, το πλάνο ενοποίησης, καθώς και οι σχετικές διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

5. Ενοποίηση Υποδομών Δικτύου και Πληροφοριακών Συστημάτων: Ολοκληρώθηκε η εισαγωγή όλων των υπολογιστικών συστημάτων της Πανεπιστημιούπολης Άρτας στο υποδίκτυο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς επίσης και η εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΛΚΕ του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στον Εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων (databaseserver) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα Ιωάννινα. Έγινε προσαρμογή των ρυθμίσεων του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΛΚΕ του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου και δόθηκε πρόσβαση όλων των χρηστών Ιωαννίνων και Άρτας και στα δύο πληροφοριακά συστήματα. Η λύση αυτή προτιμήθηκε προκειμένου να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση στην ομαλή υλοποίηση των έργων. Πράγματι, οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μέσω ΕΑΠ στον προβλεπόμενο χρόνο, εντός δηλαδή του Οκτωβρίου 2018, χωρίς καθυστέρηση.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η πρόσβαση στο ενιαία σύστημα ηλεκτρονικών αρχείων (file server) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα στελέχη της Πανεπιστημιούπολης Άρτας.

6. Τράπεζες: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αλλαγής του νόμιμου εκπροσώπου και των στελεχών που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.

7. Διαύγεια: Ολοκληρώθηκε η προσαρμογή και η κατάλληλη παραμετροποίηση των ρυθμίσεων προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενες αναρτήσεις αποφάσεων, περιλήψεις συμβάσεων και εντολών πληρωμής στη Διαύγεια.

8. ΕΑΠ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ορισμού νέου Εκκαθαριστή με τα στοιχεία του νέου Πρόεδρου του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και πραγματοποιούνται ομαλά οι πληρωμές των απασχολούμενων των έργων και των φοιτητών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

9. Προσαρμογή κατηγοριών – υποκατηγοριών πρωτοκόλλου: Ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής των κατηγοριών και υποκατηγοριών πρωτοκόλλου για τις περιπτώσεις των μετακινήσεων, της απασχόλησης προσωπικού και της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έτσι ώστε να γίνεται αυτόματη εισαγωγή θεμάτων που απαιτούν έγκριση από το συλλογικό όργανο στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

10. Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ: Σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτόματης εισαγωγής των αιτημάτων των Επιστημονικώς Υπευθύνων των έργων προς τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την περίοδο ως τις 31/12/2018. Τα θέματα που αφορούν έργα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Β κάθε συνεδρίασης.

11. Πληρωμή Δεδουλευμένων Αποδοχών Ερευνητών για το διάστημα έως 30/9/2018: Κατόπιν της προσαρμογής του πληροφοριακού συστήματος, του ορισμού νέου Εκκαθαριστή με τα στοιχεία του νέου Πρόεδρου του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της αλλαγής της Νόμιμης Εκπροσώπησης στην Τράπεζα Πειραιώς, έγινε η εισαγωγή των εντολών των Επιστημονικώς Υπευθύνων έργων για την καταβολή της μισθοδοσίας των απασχολούμενων στα έργα για το διάστημα έως 30/9/2018. Η υποβολή και οριστικοποίηση των αρχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) έγινε στις 19/10/2018 (προθεσμία υποβολής και οριστικοποίησης η τελευταία εργάσιμη έως 20 εκάστου μήνα). Μεταφορά των αντίστοιχων ποσών από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των επιμέρους έργων στο Λογαριασμό της ΕΑΠ την ίδια ημέρα (19/10/2018). Ανάληψη από την ΕΑΠ την τελευταία εργάσιμη έως 27 εκάστου μήνα.

12. Τροποποιήσεις Συνολικών και Επιμέρους Προϋπολογισμών όλων των έργων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου: Απαιτείται η σταδιακή τροποποίηση των συνολικών και ετήσιων προϋπολογισμών όλων των έργων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, προκειμένου να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των κατηγοριών δαπανών του ΓΛΚ. Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθεί με σωστό τρόπο η σύνταξη του συνολικού προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση αυτή έχει ολοκληρωθεί από πέρυσι για όλα τα έργα του ΕΛΚΕ ΠΙ. Επισημαίνεται επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΕΛΚΕ των υπολοίπων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (ΑΠΘ, ΠαΜακ, ΔΠΘ, Παν. Κρήτης, Πολ. Κρήτης, Παν. Πάτρας, κλπ) θα ακολουθήσει για τον προϋπολογισμό του έτους 2019 την μεθοδολογία που ακολούθησε ο ΕΛΚΕ του ΠΙ ήδη από τον προϋπολογισμό του 2018, όπως αυτός καταρτίστηκε κατά το τελευταίο δίμηνο του 2017.

13. Προϋπολογισμός Έτους 2019 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Κατά το χρονικό διάστημα του τελευταίου τριμήνου του 2018 πραγματοποιήθηκε η σύνταξη του ενιαίου συνολικού προϋπολογισμού για το έτος 2019 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος περιλαμβάνει τους αναλυτικούς επιμέρους ετήσιους προϋπολογισμούς όλων των έργων του ΕΛΚΕ (συμπεριλαμβανομένων και των έργων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου). Κατόπιν αυτού, έγινε η έγκριση του ενιαίου Προϋπολογισμού Έτους 2019 από την Επιτροπή Ερευνών, η υποβολή του και η έγκριση από τη Σύγκλητο, καθώς επίσης και η αποστολή του προς έγκριση από τη ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ.

14. Εκπόνηση, πιλοτική εφαρμογή και επιχειρησιακή λειτουργία διαδικασίας ανάληψης υποχρεώσεων: Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί και έχει αρχίσει να υλοποιείται ήδη σε πιλοτική βάση από τον Νοέμβριο 2018, ενώ σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία έχει τεθεί στις 1/1/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Η διαδικασία αυτή έχει αυξήσει ιδιαίτερα την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των έργων , διότι δημιουργεί δεσμεύσεις στους ετήσιους προϋπολογισμούς του 2018 και του 2019, ενώ συχνά απαιτείται η προγενέστερη τροποποίηση των ετήσιων προϋπολογισμών.

15. Εκπόνηση, πιλοτική εφαρμογή και επιχειρησιακή λειτουργία διαδικασίας ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών: Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σε πιλοτική βάση, ενώ σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία έχει τεθεί από τις 1/1/2019.

16. Αναμόρφωση Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ: Ο νέος Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4485/2017, θα συνταχθεί και θα εγκριθεί έως 31/12/2019, καθώς στο Σχέδιο Νόμου που συζητείται στη Βουλή των Ελλήνων προβλέπεται παράταση της προθεσμίας σύνταξης του σχετικού Οδηγού.

17. Μετακινήσεις: Προβλέπεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει η οριστικοποίηση της οδηγίας εργασίας για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο έργων, και η έγκρισή της από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

18. Ηλεκτρονικές Υποβολές Αιτημάτων: Προβλέπεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει η αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος WebRescomγια την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων των έργων.

Με τη διαδικασία αυτή αναμένεται να μειωθούν τα λάθη συμπλήρωσης των εντύπων και οι καθυστερήσεις στην εισαγωγή και την έγκριση των αιτημάτων.

19. Διοργάνωση 2 Ημερίδων Διαχείρισης Έργων (Ιωάννινα και Άρτα): Πρόκειται να οργανωθούν και να πραγματοποιηθεί μία ενημερωτική Ημερίδα στα Ιωάννινα και μία στην Άρτα στο επόμενο χρονικό διάστημα, για την παρουσίαση του νέου συστήματος διαχείρισης έργων, όπως θα προκύψει μετά την οριστικοποίηση των νέων διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν.4485/2017 (Τυποποιημένα Έντυπα, Διαδικασίες: Υποβολή Προτάσεων, Ένταξη Έργου, Προϋπολογισμός Έργου, Ανάληψη Υποχρέωσης, Επιλογή Απασχολούμενων Έργων, Προμήθειες Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Μετακινήσεις).

20. Αναβάθμιση ISO 9001:2008 σε 9001:2015: Έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από το πρότυπο ISO 9001:2008 στο πρότυπο ISO 9001:2015.

21. Μετάπτωση Δεδομένων από το σύστημα ΕΛΚΕ ΤΕΙΗ στο Σύστημα ΕΛΚΕ ΠΙ: Στη φάση αυτή πραγματοποιείται η οριστική μετάπτωση δεδομένων, έτσι ώστε από τη μετάπτωση και μετά να χρησιμοποιείται μια ενιαία Βάση Δεδομένων για όλα τα έργα.

  • Έχει υλοποιηθεί ήδη η 1η δοκιμαστική μετάπτωση των δεδομένων των έργων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στο ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  • Την περίοδο αυτή πραγματοποιείται έλεγχος των δεδομένων αυτών και προσαρμογή της διαδικασίας μετάπτωσης, προκειμένου να μην υπάρχουν λάθη. Την ερχόμενη Τετάρτη, 16/1/2019 θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δεδομένων και η προσαρμογή της διαδικασίας μετάπτωσης για τη διόρθωση ενδεχόμενων λαθών, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η 2η δοκιμαστική μετάπτωση.
  • Έως την επόμενη Παρασκευή, 18/1/2019, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η οριστική μετάπτωση των δεδομένων των έργων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στο ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της διαδικασίας μετάπτωσης και συνένωσης των δεδομένων των δύο πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ λόγω της πλήρους εφαρμογής των προβλέψεων του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ετήσιοι προϋπολογισμοί, αναλήψεις υποχρεώσεων, νέα διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών), ζητούμε την κατανόησή σας για τις καθυστερήσεις που τυχόν θα προκύψουν στις διοικητικές και οικονομικές συναλλαγές των υλοποιούμενων έργων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

Γεώργιος Ντέτσικας

e-max.it: your social media marketing partner