Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο δαπανών στο πλαίσιο έργων του ΕΛΚΕ
30-06-2018

Με βάση τις προβλέψεις της παραγράφου 7.α του άρθρου 11 του Ν. 4521/2018, από 1/7/2018 προβλέπεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 62 του Ν. 4485/2017, όπου για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης είναι αναγκαία προγενέστερη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Επίσης, με την παράγραφο 7.β του άρθρου 11 του Ν. 4521/2018, μετά την 1/7/2018 ο έλεγχος, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και εξόφληση δαπανών γίνεται με βάση Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 63 του Ν. 4485/2017, και η οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, και ενόψει της αναγκαιότητας ομαλής μετάβασης μεταξύ δύο διαφορετικών πλαισίων διαχείρισης, καθώς και της αναγκαιότητας αποσαφήνισης και διευκρινίσεων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Τα παραστατικά δαπανών με ημερομηνία έκδοσης έως και 30/6/2018 ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο. Οι σχετικές εντολές πληρωμής μπορούν να κατατίθενται έως και την Παρασκευή 13/7/2018.
  2. Οι εντολές πληρωμής απασχολούμενων για συμβάσεις που έχουν εγκριθεί έως και την 30/6/2018 ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται κανονικά, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος απασχόλησης που αφορούν.
  3. Οι μετακινήσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί η απόφαση μετακίνησης έως την 30/6/2018 διενεργούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται κανονικά, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της μετακίνησης.

Τέλος, δεδομένου ότι γίνεται προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. για την περίοδο από την 1/7/2018 και μετά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2018 όπως ισχύει, παρακαλούμε όπως η διενέργεια κινήσεων εκτός των παραπάνω αναφερόμενων να γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Αναπληρωτής Πρύτανη

e-max.it: your social media marketing partner