Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανάληψη της ιδιότητας των ΕΥ από μέλη των συλλόγων ΕΕΠ και ΕΔΙ
18-07-2018

Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 16280/13-6-2018 (αρ. πρωτ. Επ. Ερ. 11466/18-6-2018) Απόσπασμα Πρακτικών της Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. 1046/5/26-04-2018, σύμφωνα με το οποίο « … Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, μετά την ανωτέρω συζήτηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 12α του Ν. 4386/2016, αποφασίζει ομόφωνα ότι τα μέλη των συλλόγων ΕΕΠ και Ε.ΔΙ.Π., τα οποία είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μπορούν να αναλαμβάνουν ως επιστημονικώς υπεύθυνοι έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έρευνα θα λαμβάνει χώρα σε εργαστήρια ή κλινικές όπου την ευθύνη λειτουργίας έχουν οι Διευθυντές αυτών, απαιτείται η έγκριση τους για τη χρήση των χώρων και του λοιπού επιστημονικού εξοπλισμού. …».

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ομόφωνα αποδέχεται την παραπάνω απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 5 του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης Ερευνών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

e-max.it: your social media marketing partner