Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαδικασίες οριστικοποίησης δαπανών και προϋπολογισμού έτους 2018, Ανατροπές και Αναλήψεις Υποχρεώσεων Έτους 2019
19-02-2019

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει διαμορφωθεί κυρίως με το Ν. 4485/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από 1/1/2019 είναι υποχρεωτική η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης στα έργα που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων. Ήδη ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει αρχίσει την πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας ανάληψης υποχρεώσεων από τα τέλη Νοεμβρίου του 2018, ενώ από 1/1/2019 βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία η σχετική διαδικασία.

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, και σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Συνεδρίασης 90/13-2-2019 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, απαιτείται η πραγματοποίηση ορισμένων διαδικασιών προσαρμογής των δεσμεύσεων και των ετήσιων προϋπολογισμών των ετών 2018 και 2019 των ενταγμένων έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Οι διαδικασίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

 

1. Ανατροπές Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρέωσης έτους 2018.

Η διαδικασία αυτή αφορά την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2018 και πραγματοποιείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ.

  

Στην περίπτωση που δεν συνάφθηκε σύμβαση (απασχόλησης προσωπικού ή προμήθειας) ή δεν πραγματοποιήθηκε η δαπάνη, η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μηδενίζεται και αποδεσμεύεται το σχετικό ποσό του ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2018.

 

Στην περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση (απασχόλησης προσωπικού ή προμήθειας), λογίζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2018 το ποσό δαπανών που έχει πραγματοποιηθεί και λογιστικοποιηθεί στη χρήση του 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται στα επόμενα έτη, ανάλογα με τη διάρκεια κάθε επιμέρους σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό ισοκατανέμεται στο διάστημα από 1/1/2019 και ως τη λήξη των αντίστοιχων συμβάσεων.

 

2. Δημιουργία Αναλήψεων Υποχρέωσης για Συμβάσεις Απασχόλησης και Συμβάσεις προμηθειών που δεν έχουν εξοφληθεί έως τη Χρήση 2018.

Η διαδικασία αυτή αφορά τη δημιουργία Αναλήψεων Υποχρέωσης για Συμβάσεις Απασχόλησης Προσωπικού και Συμβάσεις Προμηθειών Αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες παρουσιάζουν μη λογιστικοποιημένο υπόλοιπο σύμβασης κατά την 31/12/2018, και οι οποίες δεν έχουν ήδη συσχετιστεί με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Μετά την 1/1/2019, οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει υποχρεωτικά να συσχετιστούν με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εξοφληθούν.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ, μετά την παραλαβή και καταχώρηση των δαπανών που αφορούν το έτος 2018 (Χρήση 2018), μεριμνά για τη δημιουργία Αναλήψεων Υποχρέωσης για το υπόλοιπο των ανωτέρω σχετικών Συμβάσεων Απασχόλησης και Προμήθειας. Το υπόλοιπο ποσό κάθε σύμβασης θα κατανεμηθεί στο έτος 2019 και στα επόμενα έτη, ανάλογα με τη διάρκεια κάθε επιμέρους σύμβασης.

 

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις πολυετών δεσμεύσεων (δεσμεύσεις με συμβάσεις για τα έτη 2018, 2019, 2020, κλπ), ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος κάθε έργου θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει συμπληρωματικό αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης, αξιοποιώντας το έντυπο Δ3, προκειμένου να αλλάξει την κατανομή των ποσών μεταξύ των ετών.

 

3. Έλεγχος Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρέωσης.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας διενεργείται ο έλεγχος όλων των Ανατροπών και των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης των προηγούμενων δύο βημάτων.

 

4. Μηδενισμός Υπολοίπων Ετήσιων Προϋπολογισμών 2018.

Στο πλαίσιο αυτού του σταδίου πραγματοποιείται ο μηδενισμός ανά κατηγορία δαπάνης των υπολοίπων των ετήσιων προϋπολογισμών για το έτος 2018 όλων των έργων, και επιστροφή των υπολοίπων αυτών στο αδιάθετο ποσό του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου.

 

Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα των αρμόδιων για τους προϋπολογισμούς τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Τμήμα Υποστήριξης Διοικητικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα)).

 

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αυτής, τα αρμόδια τμήματα θα υποστηρίξουν τους Επιστημονικώς Υπεύθυνους των έργων για την υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2018 κάθε έργου (Έντυπα Δ2α) προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

 

5. Προσαρμογή Ετήσιων Προϋπολογισμών 2019.

Το στάδιο αυτό αφορά την ενδεχόμενη προσαρμογή του ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2019 ανά έργο, ανάλογα με τις ανατροπές και τα αιτήματα αναλήψεων υποχρέωσης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

 

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αυτής, και για όσα έργα τυχόν απαιτηθεί, τα αρμόδια τμήματα θα υποστηρίξουν τους Επιστημονικώς Υπεύθυνους των έργων αυτών για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2019 (Έντυπα Δ2α).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, πριν την υποβολή τυχόν αιτημάτων αναμόρφωσης συνολικών και ετήσιων προϋπολογισμών (Έντυπα Δ2 και Δ2α) ή αιτημάτων ανάληψης υποχρέωσης (Έντυπο Δ3), παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η οριστική προσαρμογή των ετήσιων προϋπολογισμών των ετών 2018 και 2019 βάσει των δεσμεύσεων που έχουν δημιουργηθεί από τις συμβάσεις των προηγούμενων ετών.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ενημέρωση μπορεί να γίνεται και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ (βλ. σχετικό έγγραφο στη διεύθυνση https://tinyurl.com/yxmke2lz).

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner