Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση κατανομής θέσεων και χορήγησης υποτροφιών Μεταδιδακτόρων – Οριστικοί πίνακες 19796/2019
31-05-2019

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 96/31-5-2019, έχοντας υπόψη:

  1. απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων,
  2. την με αρ. πρωτ. 11625/15-4-2019 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2019 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ» Κωδικό 82561 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Γεωργάτο, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  3. την με αρ. πρωτ. 15141/18-4-2019 Απόφαση για τη συγκρότηση των Υπο-Επιτροπών Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών του παραπάνω έργου,
  4. την με αρ. πρωτ. 15140/18-4-2019 Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών του παραπάνω έργου,
  5. την με αρ. πρωτ. 18567/20-5-2019 Απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία αφορά την έγκριση των προσωρινών πινάκων κατανομής θέσεων και χορήγησης υποτροφιών Μεταδιδακτόρων,
  6. το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της παραπάνω Απόφασης,

 

εγκρίνει ομόφωνα ως οριστικούς τους συνημμένους Πίνακες (α) κατανομής θέσεων υποτροφιών Μεταδιδακτόρων ανά Τμήμα και (β) επιλογής Μεταδιδακτόρων για χορήγηση υποτροφίας ανά Τμήμα.

e-max.it: your social media marketing partner