Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ολοκλήρωση διαδικασίας οριστικής μετάπτωσης των δεδομένων του ΕΛΚΕ του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
25-01-2019

Σε συνέχεια των προβλέψεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις, μετά από την ψήφιση του Ν. 4559/2018 ολοκληρώθηκε μια σειρά διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών εργασιών που αφορούν τα έργα του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ. 1037/14-1-2019 σχετικό έγγραφο (βλ. https://tinyurl.com/y8dnch9f) της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ.

 

Την περασμένη Τρίτη, 22/1/2019, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δοκιμαστικών μεταπτώσεων και πραγματοποιήθηκε η οριστική μετάπτωση των δεδομένων του ΕΛΚΕ του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στο ενιαίο πλέον πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οπότε αναμένεται η σταδιακή ομαλοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης όλων των έργων.

 

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιείται ήδη η σταδιακή προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης έργων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τις προβλέψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, λόγω της υποχρέωσης από 1/1/2019 για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ετήσιοι προϋπολογισμοί, αναλήψεις υποχρεώσεων, νέα διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε την κατανόησή σας για ενδεχόμενες καθυστερήσεις προσωρινού χαρακτήρα που τυχόν θα προκύψουν στις διοικητικές και οικονομικές συναλλαγές των υλοποιούμενων έργων.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

του ΕΛΚΕ

Καθ. Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner