Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με την λειτουργία και τις ενέργειες του ΕΛΚΕ
08-02-2019

Αγαπητοί συνάδελφοι/συνεργάτες,

Είναι γεγονός ότι αρκετοί από σας αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και παλινωδίες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων σας και τις συναλλαγές σας με τον ΕΛΚΕ. Για λόγους διαφάνειας, αλλά και για να είμαστε όλοι ενήμεροι ως προς το τί ακριβώς κάνει η υπηρεσία μας τους τελευταίους μήνες, παραθέτουμε παρακάτω έναν πολύ σύντομο απολογισμό.

  1. Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποίησε κατά το τελευταίο εξάμηνο μια σειρά ιδιαίτερα σύνθετων διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών αναπροσαρμογών, λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου που εισήγαγαν ο Ν. 4485/2017 και ο Ν.4559/2018. Οι αλλαγές αυτές περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών (ετήσιοι προϋπολογισμοί, αναλήψεις υποχρεώσεων, νέα διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών) οι οποίες έπρεπε απαραιτήτως να γίνουν εντός πολύ συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η αναπροσαρμογή των λειτουργιών της υπηρεσίας, καθώς και η τεχνική, διοικητική, οικονομική και λειτουργική ενσωμάτωση του ΕΛΚΕ του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ολοκληρώθηκαν ομαλά και χωρίς προβλήματα. Στο παραπάνω πλαίσιο, υλοποιήθηκε η σύνταξη του ενιαίου προϋπολογισμού για το έτος 2018, συμπεριλαμβάνοντας τα έργα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου για το διάστημα από 1/10/2018 έως και 31/12/2018. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η σύνταξη του ενιαίου συνολικού προϋπολογισμού για το έτος 2019 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος περιλαμβάνει πλέον τους επιμέρους ετήσιους προϋπολογισμούς όλων των έργων. Τέλος, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
  2. Παράλληλα με τα παραπάνω, απλοποιήθηκε σημαντικά η διαδικασία απευθείας ανάθεσης, που πλέον γίνεται χωρίς τη μεσολάβηση συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Αυτό μεταφράζεται σε επιτάχυνση των διαδικασιών τουλάχιστον κατά 2-3 εβδομάδες. Να σημειωθεί επίσης ότι η διαδικασία απευθείας ανάθεσης βρίσκεται υπό αναθεώρηση, προκειμένου να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό διάταξη του Ν. 4589/2019 για την αύξηση του ορίου για τη σύναψη σύμβασης προμηθειών από τις 2.500€στις 10.000€. Τα δύο μέτρα μαζί, προσφέρουν περισσότερη ευελιξία, αν και το κανονιστικό πλαίσιο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά προβληματικό.
  3. Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνέβαλε καταλυτικά με τις προτάσεις του στη διαμόρφωση της τελικής εισήγησης της πρόσφατης Συνόδου των Πρυτάνεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την αλλαγή του αλγόριθμου με τον οποίο αποδίδονται στο οικείο Ίδρυμα κονδύλια από τα έσοδα του ΕΛΚΕ. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απεδέχθη τις σχετικές προτάσεις και η σχετική διάταξη περιελήφθη στον Ν. 4589/2019. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει τώρα τη χρηματοδότηση εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, παρ’ ότι ο ΕΛΚΕ δεν έχει έσοδα από δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως άλλα Ιδρύματα. Τόσο η ευχέρεια υποστήριξης νέων ερευνητών (βλέπε παρακάτω) όσο και το γεγονός ότι είμαστε σε θέση να διατηρούμε ακαδημαϊκώς άριστα μεταπτυχιακά προγράμματα αποτελούν μεγάλες επιτυχίες του Ιδρύματός μας.
  4. Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ολοκληρώνεται εντός των επόμενων ημερών ο κανονισμός χορήγησης εσωτερικών υποτροφιών και η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων. Η χρηματοδότηση υποτροφιών αποτελεί επένδυση του Ιδρύματος προς τους νέους επιστήμονες και υποστήριξη της προσπάθειάς τους να ενισχύσουν το ακαδημαϊκό και ερευνητικό τους προφίλ. Επίσης, αποτελεί την έμπρακτη ενίσχυση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας των ερευνητικών ομάδων του ιδρύματος με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του νέου ερευνητικού δυναμικού και την προσέλκυση ερευνητικών πόρων.
  5. Η διοίκηση του ΕΛΚΕ και η Επιτροπή Ερευνών ασχολήθηκαν επισταμένως τους τελευταίους μήνες με το καθεστώς των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς, ένα πρόβλημα που χρονίζει και έχει κατ’ επανάληψιν επισημανθεί. Ο ΕΛΚΕ υλοποιεί σημαντικό αριθμό έργων που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς φορείς, τα οποία συμβάλλουν ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση των λειτουργιών του Πανεπιστημίου. Μετά από προσεκτική εκτίμηση όλων των παραμέτρων, οικονομικών, νομικών και ακαδημαϊκών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου στρατηγικής και διαδικασιώνκατάρτισης των συμβάσεων χρηματοδότησης με τους ιδιωτικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε σκόπιμη την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης με την πανεπιστημιακή κοινότητα και ιδιαίτερα με τους Επιστημονικώς Υπευθύνους συναφών προγραμμάτων, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους στο σχεδιασμό των νέων διαδικασιών.
  6. Πιο πρόσφατα απασχόλησε τον ΕΛΚΕ το θέμα της απόδοσης των οφειλομένων από τα μέλη ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν και η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
    Σημειώνεται ότι τα έσοδα που εισπράττει ο ΕΛΚΕ από τις οφειλές αυτές χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών/εκπαιδευτικών έργων/προγραμμάτων. Σε αυτό το σημείο, αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που θα καθορίζει τη διαδικασία αποστολής όλων των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, η διαδικασία προσδιορισμού του οφειλόμενου ποσού, ο τρόπος είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού των ανωτέρω παραγράφων, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόμενων ποσών, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών και απόδοσής τους στους ΕΛΚΕ, η διαδικασία περαίωσης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών, κλπ. Μέχρι τότε, η Υπηρεσία αποφάσισε να καλέσει όσους/όσες έχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία προσδιορισμού του ποσού και του τρόπου είσπραξης της ενδεχόμενης οφειλής.
  7. Τέλος, είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε ότι σχεδιάζεται ο νέος Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ο οποίος προβλέπεται στον Ν. 4485/2017, ενσωματώνοντας τις επιμέρους διαδικασίες που σχεδιάζονται, υλοποιούνται και εφαρμόζονται, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ όπως διαμορφώνεται σταδιακά.

Θεωρούμε ότι ο μικρός απολογισμός που έγινε παραπάνω θα σας πείσει ότι ο ΕΛΚΕ στη νέα αυτή περίοδο προσπαθεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του, προσαρμόζοντας ταυτόχρονα τις λειτουργίες του σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη χρηστή διαχείριση και τη διαφάνεια. Η διοίκηση και το προσωπικό του έχουν ανταπεξέλθει μέχρι τώρα με επάρκεια, παρά την υποστελέχωση που εύκολα γίνεται αντιληπτή αν γίνει μια σύγκριση με οποιονδήποτε ΕΛΚΕ άλλου Πανεπιστημίου. Ζητούμε την κατανόησή σας για τις καθυστερήσεις που τυχόν έχουν ήδη προκύψει ή θα προκύψουν στο μέλλον αναφορικά με τις διοικητικές και οικονομικές συναλλαγές των υλοποιούμενων έργων. Γίνονται όμως οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε σε κάποια τμήματα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να μη χαθούν πόροι λόγω καθυστερήσεων.

Ζητούμε την υποστήριξή σας στην προσπάθεια σταδιακής ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην καθημερινή διαχείριση των έργων, ως εργαλείο μείωσης των καθυστερήσεων και των λαθών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

O Πρόεδρος

Καθηγητής Σπύρος Γεωργάτος

Ο Αντιπρόεδρος

Αν. Καθηγητής Νίκος Μάνθος

e-max.it: your social media marketing partner