Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Κατάρτιση προϋπολογισμών επιμέρους έργων Έτους 2019 - Κατάρτιση συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού ΕΛΚΕ Έτους 2019
09-11-2018

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ όπως καθορίστηκε με το Ν.4485/2017, και τροποποιήθηκε με τους Ν. 4521/2018, 4547/2018 και 4559/2018, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων για το έτος 2019, όπως επίσης και την κατάρτιση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2019.

Συγκεκριμένα, οι σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2017 προβλέπουν τα ακόλουθα:

 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ καταρτίζει και υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΠΕΘ σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου έτους μέχρι την 31/7 εκάστους έτους, ενώ ο αναλυτικός προϋπολογισμός καταρτίζεται, εγκρίνεται και υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 31/12 του προηγούμενου έτους από το έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.
 2. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίνει την ένταξη ή την τροποποίηση του προϋπολογισμού κάθε επιμέρους έργου στον συνολικό ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, (παρ. 1ε του άρθρου 54 του Ν.4485/2017). Κατόπιν της έγκρισης των προϋπολογισμών των επιμέρους έργων, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίνει τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ.
 3. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου ιδρύματος τον ετήσιο συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ που περιλαμβάνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς όλων των υλοποιούμενων έργων, καθώς επίσης και εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (παρ. 1στ του άρθρου 54 του Ν.4485/2017).
 4. Σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 52 του Ν.4485/2017, η Σύγκλητος εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του ΕΛΚΕ.
 5. Επιπροσθέτως, μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω και την έγκριση της Συγκλήτου, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το έτος 2019 υποβάλλεται έως την 31/12/2018 προς έγκριση στη ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017.
 6. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο αρχικός ετήσιος συνολικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ δύναται να αναμορφώνεται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ανάλογα με τις εγκρίσεις αναμορφώσεων των επιμέρους προϋπολογισμών των υλοποιούμενων έργων ή την ένταξη νέων έργων στη διαχείριση του ΕΛΚΕ. Στις περιπτώσεις αναμόρφωσης του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, οι αναμορφώσεις αποστέλλονται προς ενημέρωση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 61 του Ν.4485/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη του συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2018, η έγκαιρη έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς επίσης και η υποβολή του έως την 31/12/2018 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4485/2017) στη ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ για εισήγηση και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απαιτείται το αργότερο έως τις 30/11/2018 να ολοκληρωθούν εκ μέρους των Επιστημονικώς Υπευθύνων των έργων οι ενέργειες υποβολής των εντύπων Δ2α (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa) με τον ετήσιο προϋπολογισμό του έτους 2019.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται προσαρμογή των συνολικών προϋπολογισμών των επιμέρους έργων έτσι ώστε οι κατηγορίες δαπανών να είναι συμβατές με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) και την κατηγοριοποίηση δαπανών κατά ΓΛΚ, πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 17048/2017 «Διαδικασία Κατάρτισης του Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ενέργειες προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο» το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/odigies).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/odigies):

 • Έγγραφο με αρ. πρωτ. 17048/2017: Διαδικασία Κατάρτισης του Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ενέργειες προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
 • Έγγραφο με αρ. πρωτ. 20170/2017: Υπενθύμιση Υποχρέωσης Κατάρτισης Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργων.
 • Έγγραφο με αρ. πρωτ. 9153/2018: Απόφαση Συνεδρίασης 71 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την έγκριση της Οδηγίας Εργασίας "Οδ2.12α Προϋπολογισμού Έργου".
 • Διάγραμμα ροής της διαδικασίας Σύνταξης του Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ.
 • Οδηγία Εργασίας: "Οδ2.12α-Προϋπολογισμός Έργου".

Οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Εντάξεων και Προϋπολογισμού Έργων (κ. Λαγού, τηλ. 26510-07981, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), στο Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων (κ. Τσιάρα, τηλ. 26510-07962, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), καθώς και στο Τμήμα Υποστήριξης Διοικητικών Διαδικασιών Έργων – Άρτα (κ. Μαρέτας, τηλ. 2681-50034, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού για το έτος 2019.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις των τυποποιημένων εντύπων Δ2 και Δ2α είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (βλ. ιστοσελίδα http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

O Πρόεδρος

Της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος,

Αντπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner