Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαδικασία χορήγησης προκαταβολής στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ
09-05-2019

Όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης προκαταβολής στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4. του άρθρου 33 του Ν. 4559/2018, ισχύουν τα εξής:

«Στο άρθρο 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:

«9.α) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του επιστημονικά υπευθύνου έργου/προγράμματος, χορηγούν προκαταβολές με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), με σκοπό την υλοποίηση των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται. Το ΧΕΠ εκδίδεται από τη ΜΟΔΥ των Ε.Λ.Κ.Ε. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Το ΧΕΠ χορηγείται προκειμένου να καλυφθούν: α) έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, β) απαιτήσεις προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό, γ) ανάγκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Δικαιούχος της προκαταβολής μπορεί να είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου/προγράμματος, εφόσον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση με το Α.Ε.Ι., καθώς και το μόνιμο ή αορίστου χρόνου προσωπικό του οικείου φορέα και της ΜΟΔΥ για δαπάνες μετακινήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών θα ορίζει και την προθεσμία απόδοσης της προκαταβολής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο και σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους. Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλλει στη ΜΟΔΥ όλα τα σχετικά παραστατικά (εξοφλημένα τιμολόγια κ.λπ.) και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως όλου του ποσού του Χ.Ε.Π. ο δικαιούχος καταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του έργου/προγράμματος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει λογαριασμό για προηγούμενη προκαταβολή.»

Επίσης, σύμφωνα με οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η χορήγηση προκαταβολής είναι δυνατή μόνο σε "λογαριασμό υπολόγου" στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν επιτρέπεται δηλαδή η χορήγησή της σε ατομικούς λογαριασμούς σε εμπορικές τράπεζες.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (συν. 94/22-4-2019), η διαδικασία χορήγησης προκαταβολής διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης από τον Ε.Υ. και έκδοση από τον ΕΛΚΕ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
 2. Αίτημα Απόφασης Μετακίνησης από τον Ε.Υ. και έκδοση από τον ΕΛΚΕ Απόφασης Μετακίνησης.
 3. Αίτημα Χορήγησης Προκαταβολής από τον Ε.Υ.
 4. Απόφαση Επιτροπής Ερευνών για έγκριση χορήγησης της αιτούμενης προκαταβολής και προσδιορισμό του χρόνου απόδοσής της.
 5. Έκδοση από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και σύνταξη εγγράφου με το οποίο διαβιβάζονται στην Τράπεζα Ελλάδος τα απαραίτητα δικαιολογητικά (η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής).
 6. Άνοιγμα στην Τράπεζα Ελλάδος "λογαριασμού υπολόγου" ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ από τον δικαιούχο της προκαταβολής, προσκομίζοντας την ταυτότητα, το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό του και το έγγραφο διαβίβασης δικαιολογητικών που έχει συντάξει η ΜΟΔΥ.
 7. Κατάθεση στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ από τον δικαιούχο της προκαταβολής των εγγράφων ανοίγματος "λογαριασμού υπολόγου" που του χορήγησε η Τράπεζα Ελλάδος.
 8. Μεταφορά από τον ΕΛΚΕ του ποσού προκαταβολής στον "λογαριασμό υπολόγου".
 9. Ανάληψη του ποσού από τον δικαιούχο προκαταβολής.
 10. Κατάθεση από τον δικαιούχο στον ΕΛΚΕ των δικαιολογητικών εξόδων που καλύφθηκαν από την προκαταβολή (απόδοση προκαταβολής) εντός της χρονικής προθεσμίας που έθεσε η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
 11. Υπογραφή από τον δικαιούχο προκαταβολής εγγράφου του ΕΛΚΕ, που συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, με το οποίο δίδεται εντολή στην Τράπεζα Ελλάδος για κλείσιμο του "λογαριασμού υπολόγου".

Επισημαίνεται ότι ένας "λογαριασμός υπολόγου" συνδέεται με μία και μόνο προκαταβολή. Δηλαδή, η παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται στο σύνολό της για κάθε επόμενη προκαταβολή, με άνοιγμα νέου "λογαριασμού υπολόγου".

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

O Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

του Ε.Λ.Κ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ

e-max.it: your social media marketing partner