Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
03-04-2019
ΘΕΜΑ:

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Σχετ. Εγκύκλιος 14/2019, Δ.ΑΣΦ./56/382818/27 Μαρτίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4578/2018, καθώς και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Γ'/67695/1825/28-12-2018, οι αμοιβές που καταβάλλονται με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλο Κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) επί συμβάσεων που καταρτίζονται από την 01/02/2019 και εφεξής, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ.

Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΦΚΑ 14/2019 (Δ.ΑΣΦ./56/382818/27 Μαρτίου 2019) Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλος Κτήσης, πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) παρέχονται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι ακόλουθες συνοπτικές οδηγίες εφαρμογής:

 

1.Κλάδοι ασφάλισης.

Τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4578/2018, και για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

 

2.Εισφοροδότηση.

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ανά κλάδο έχουν ως εξής:

  • για κύρια σύνταξη: 13,33%
  • για υγειονομική περίθαλψη: 6,95%. Αναλυτικά:
    • παροχές σε είδος: 6,45%
    • παροχές σε χρήμα: 0,50%

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση των νόμιμων επιβαρύνσεων, ήτοι του φόρου εισοδήματος (20%) και του χαρτοσήμου (3,60%).

Οι εισφορές των προσώπων που αμείβονται με τίτλο κτήσης βαρύνουν τους ίδιους στο σύνολό τους, παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

3.Διαδικασία απογραφής

Οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλος Κτήσης, πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα – απασχόληση. Αρμόδια υπηρεσία για την απογραφή είναι η υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Για την απογραφή απαιτείται η υποβολή του αντιγράφου της σύμβασης που συνάπτει ο συμβαλλόμενος με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ και ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, την οποία θα πρέπει να καταθέσει στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

O Προϊστάμενος

Της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ

Γεώργιος Ντέτσικας

Συνημμένα:

  1. Εγκύκλιος 14/2019, Δ.ΑΣΦ./56/382818/27 Μαρτίου 2019

e-max.it: your social media marketing partner