Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 111 με Τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
05-07-2019
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 111 με Τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: 2560/411/Α2 (Κωδ. Πρόσκλησης 111) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Διαδικασία Υποβολής Πρότασης

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", δημοσίευσε την πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ: 2560/411/Α2 (Κωδ Πρόσκλησης 111) προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε δίκτυα εφόσον είναι εγκατεστημένα (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες και τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης "Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας".

Ως γνωστόν οι προτάσεις με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf. μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ε.Λ.Κ.Ε), με τους κωδικούς που ο Ε.Λ.Κ.Ε έχει αποκτήσει. Δεν απαιτείται η λήψη κωδικών από τους Επ. Υπευθύνους των πράξεων.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται από την πρόσκληση η 15/07/2019 και ώρα 16:00:00.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων (χρονοβόρα διαδικασία) θα γίνει από το προσωπικό του Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων, ή του Τμήματος Υποστήριξης Διοικητικών Διαδικασιών Έργων – Άρτα, σε συνεργασία με τους Επ. Υπευθύνους των Έργων.

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών η οποία θα εγκρίνει την υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/07/2019, παρακαλούμε όπως, οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι καταθέσουν τα αιτήματά τους έως την Τετάρτη 10/07/2019 και ώρα 17:00, στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner