Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Χρήση Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων
22-06-2017

ΘΕΜΑ:

Χρήση Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημέρωσής σας το με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.41648/φ.ΕΓΚΥΚΛ/7-6-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων».

 

 Κατόπιν του παραπάνω εγγράφου και της με αριθ. ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (Β΄1638) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων», σας ενημερώνουμε ότι για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης στο πλαίσιο μετακινήσεων που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. απαιτείται πλέον, ως επίσημο αποδεικτικό της διανυόμενης χιλιομετρικής απόστασης, η προσκόμιση, συνημμένα της Εντολής Πληρωμής – Απόδοση Μετακινήσεων, του «εντύπου / ψηφιακού εγγράφου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης», το οποίο παράγεται από το Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.).

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Αναπληρωτής Πρύτανη

Συνημμένο:

-          το με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.41648/φ.ΕΓΚΥΚΛ/7-6-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

e-max.it: your social media marketing partner