Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (αρ. πρωτ. 50119/22-12-2020) Προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης Αιτήσεων
22-12-2020

Βρείτε συνημμένα την με αρ. πρωτ. 50119/22-12-2020 Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με θέμα:

"Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Υποβληθέντων Αιτήσεων για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31183/02-09-2020 Πρόσκλησης για τις ανάγκες του έργου με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ"

Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

e-max.it: your social media marketing partner