Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών Μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 43649/21-11-2019 Πρόσκλησης Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2020 - 11463/2020
13-03-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 125/11-03-2020, έχοντας υπόψη:

  • απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων,
  • τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  • την με αρ. πρωτ. 43649/21-11-2019 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2020 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ» Κωδικό 82561 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Γεωργάτο, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • την με αρ. πρωτ. 15141/18-4-2019 Απόφαση για τη συγκρότηση των Υπο-Επιτροπών Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών του παραπάνω έργου,
  • την με αρ. πρωτ. 15140/18-4-2019 Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών του παραπάνω έργου,
  • την με αρ. πρωτ. 8336/20-02-2020 Απόφαση κατανομής θέσεων και χορήγησης υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2020 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,
  • το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης,

ομόφωνα εγκρίνει ως οριστικό τον συνημμένο Πίνακα επιλογής μεταδιδακτόρων ανά Τμήμα για χορήγηση υποτροφίας με έναρξη της σύμβασης υποτροφίας από 16 Μαρτίου 2020.

e-max.it: your social media marketing partner