Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ακύρωση προγραμματισμένων μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων για λόγους ανωτέρας βίας
31-03-2020

ΘΕΜΑ:

Ακύρωση προγραμματισμένων μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων για λόγους ανωτέρας βίας

 

Σχετ.:

Διευκρίνηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 12945 (EU FAQ ID: 12945)

 

Αναφορικά με την ακύρωση προγραμματισμένων μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων για λόγους ανωτέρας βίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Επίκληση ρήτρας ανωτέρας βίας σε έργα του Προγράμματος Horizon 2020:

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει διευκρινήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα επίκλησης της ρήτρας «ανωτέρας βίας» των συμβολαίων επιχορήγησης του προγράμματος «Horizon 2020», σε σχέση με την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Η Επιτροπή, σε σχετική διευκρίνησή της (βλ. Can the clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant agreement be invoked in relation to the COVID-19 outbreak?, Published on: 16-03-2020 4:52 PM, FAQ ID: 12945), αναφέρει ότι η «ανωτέρα βία» αφορά ένα έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός ή κατάσταση που είναι πέρα από τον έλεγχο των δικαιούχων και που τους εμποδίζει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον φορέα χρηματοδότησης, προκειμένου να εξετάσει κατά περίπτωση την ενδεχόμενη εφαρμογή των κανόνων ανωτέρας βίας. Επιπλέον, οι δικαιούχοι πρέπει να λάβουν αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσουν τυχόν ζημιές λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. να προσπαθήσουν να ακυρώσουν το εισιτήριο, να διεκδικήσουν την επιστροφή από την ασφάλιση ακύρωσης (εάν ισχύει), κλπ).

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 6 του H2020 MGA όπως και κάθε άλλο κόστος που προκύπτει από τη δράση. Για παράδειγμα, εάν μια συνεδρίαση ή εκδήλωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για λόγους ανωτέρας βίας, τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής ενδέχεται να μπορούν να χρεωθούν στο έργο H2020, εφόσον πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας, ακόμη και αν εκπρόσωπος του δικαιούχου δεν ταξίδεψε και δεν συμμετείχε σε κάποια συνάντηση / εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου. Εάν η ανωτέρα βία συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για την υλοποίηση της δράσης, αυτές οι δαπάνες ενδέχεται να είναι επιλέξιμες εάν είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της δράσης (π.χ., μια συνάντηση / εκδήλωση που πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο στάδιο). Ωστόσο, το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να αυξηθεί.

  • Ακύρωση μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων Horizon 2020:

Στο παραπάνω πλαίσιο, στις περιπτώσεις ακύρωσης μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων Horizon 2020, οι μετακινούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να περιοριστεί η ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση, καθώς επίσης και να προχωρήσουν στην ακύρωση των εισιτηρίων, των κρατήσεων ξενοδοχείων, των τυχόν εξόδων εγγραφής, κλπ, καθώς επίσης και να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων που έχουν προκαταβάλει από τους φορείς μεταφορών, ξενοδοχεία, κλπ.

Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις αυτές, οι μετακινούμενοι θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον αρμόδιο χειριστή του Έργου (Project Officer), ο οποίος ως εκπρόσωπος του φορέα χρηματοδότησης θα μεριμνήσει για την εξέταση της εφαρμογής των κανόνων ανωτέρας βίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία, με συνημμένη τη σχετική αλληλογραφία, κατατίθενται από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου

  • Κάλυψη μη επιλέξιμου κόστους ακύρωσης μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων Horizon

Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος ακύρωσης των δαπανών μετακίνησης δεν κριθεί επιλέξιμο ως άμεση δαπάνη του έργου, τότε η κάλυψη της δαπάνης θα πρέπει να γίνει από τις έμμεσες δαπάνες (Overheads) του έργου.

  • Κόστος ακύρωσης μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΛΙΔΕΚ:

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση από τις διάφορες Διαχειριστικές Αρχές και την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) για την επιλεξιμότητα των εξόδων ακύρωσης προγραμματισμένων μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΛΙΔΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση όμως, προτείνεται η εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων οδηγιών, ώστε οι μετακινούμενοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση (άμεση ακύρωση εισιτηρίων, κρατήσεων ξενοδοχείων, εξόδων εγγραφής, κλπ,) καθώς επίσης και να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους.

Παρακαλούνται οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων για τις κατά περίπτωση σχετικές ενέργειές τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

   

της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

 

 

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

 

e-max.it: your social media marketing partner