Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση χορήγησης υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2024
04-07-2024

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 477/03-07-2024, έχοντας υπόψη:

  • τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β΄7721/31-12-2023),
  • την με αρ. πρωτ. 8953/13-03-2024 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2024 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ», κωδικό Επ. Ερ. 82561 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Ματίκα, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • την με αρ. πρωτ. 20564/21-04-2023 Απόφαση Συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών του παραπάνω έργου,
  • την με αρ. πρωτ. 24950/02-07-2024 εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης,

ομόφωνα εγκρίνει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών Μεταδιδακτόρων σύμφωνα με τους συνημμένους  Πίνακες: α) Κατανομής Θέσεων Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων ανά Τμήμα για το έτος 2024, και β) Επιλογής Μεταδιδακτόρων ανά Τμήμα για το έτος 2024.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 8953/13-03-2024 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2023, κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999).

e-max.it: your social media marketing partner