Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Αιτήσεων και Δικαιολογητικών Φοιτητών για επιδότηση ενοικίου 46629/2023
20-09-2023

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 438/13-09-2023, έχοντας υπόψη:

  • την με αρ. πρωτ. 30826/15-06-2023 Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «61430» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αναστάσιο Τσίνα, στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους,
  • την με αρ. πρωτ. 32053/07-09-2020 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Φοιτητών στο πλαίσιο Προσκλήσεων Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου,
  • το με αρ. πρωτ. 44044/07-09-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης,

ομόφωνα εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 44044/07-09-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 30826/15-06-2023 Πρόσκλησης Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί του Πρακτικού Αξιολόγησης έως και την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:30 με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: proskliseis_elke@uoi.gr

e-max.it: your social media marketing partner