Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέο έντυπο Αιτήσεων «Ατ.20-Αίτηση Έγκρισης Ανάλυσης Κόστους Υπηρεσίας» 22173/13-06-2024
13-06-2024

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη:

- το με αρ. πρωτ. 21076/06-06-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Ένταξη Νέου Έργου στη Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.»,
- τις διατάξεις του άρθρου 51 «Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια» του Ν. 4957/2022, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών της, ομόφωνα εγκρίνει το έντυπο «Ατ.20 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό), το οποίο συμπληρώνεται και υποβάλλεται ανά παρεχόμενη υπηρεσία του εκάστοτε πανεπιστημιακού εργαστηρίου.

e-max.it: your social media marketing partner