Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25851/2024
09-07-2024
19-07-2024
ΛΙΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ενδυνάμωση παιδιών με ΔΕΠΥ μέσω της συλλογής δεδομένων με τη διατήρηση του απορρήτου
60110

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά / συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

• Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες
• Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

• Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

·                      Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων για τη δημιουργία προτάσεων

• Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες
• Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

• Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας

• Ναι: 10 μόρια• Όχι: 0 μόρια

  • Συμβολή στη λεπτομερή ανάλυση των απαντήσεων των χρηστών για τη διασφάλιση ποιότητας του έργου (WP4).
  • Συμμετοχή στο τεστάρισμα του συστήματος για τυχόν σφάλματα, Συμβολή στην αξιολόγηση του συστήματο σε real time περιβάλλον (WP5).
e-max.it: your social media marketing partner