Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΕΞΕΡΕΥΕΝΝΕΚΠ)
19-04-2023
02-05-2023
Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού για την εξελιικτική θεωρία, υποστήριξη λειτουργίας του Κόμβου LUCAS, προετοιμασία μαθημάτων για παρουσίαση σε εκπαιδευτικές μονάδες....

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
13-04-2023
25-04-2023
Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (ΠE1)....

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Υποέργα: 5 και 6
13-04-2023
24-04-2023
Προετοιμασία Προγράμματος Υποέργου 5 (ΠΕ1) - Εκπόνηση και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους συνεργαζόμενους φορείς, Ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, Ανάπτυξη έντυπου ή/και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Δημοσιότητα Προγράμματος Υποέργου 5 (ΠΕ2) - Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας προγράμματος, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Ταυτότητας Προγράμματος, Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων-συναντήσεων συμμετεχόντων. Προετοιμασία Προγράμματος Υποέργου 6 (ΠΕ1) - Εκπό...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
11-04-2023
21-04-2023
Λήψη φασμάτων Raman μικροπλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μελέτη περιβαλλοντικών συστημάτων ιχθυοκαλλιεργειών μέσω ακουστικής φασματοσκοπίας (ΠΕ 2,3)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
11-04-2023
21-04-2023
Δειγματοληψία γλεύκους και οίνων. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γλεύκους και οίνων - βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής (ΠΕ 1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
11-04-2023
21-04-2023
Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και ρύπων σε υδατικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΕ 1,5)....

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
10-04-2023
21-04-2023
Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου (EE2), Κλινική μελέτη (ΕΕ5).  ...

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
10-04-2023
21-04-2023
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα αποκατάστασης (EE4)....

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
10-04-2023
21-04-2023
Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου (EE2)....

SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
07-04-2023
19-04-2023
Horizontal Action summarising the pilot results at the end of the project (WP5 – D5.1.4). ...

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
07-04-2023
19-04-2023
«Οργάνωση και διαχείριση έργου». «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». «Κοινές ερευνητικές δράσεις». «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
07-04-2023
19-04-2023
Εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού επιμολυντών σε επιλεγμένα τρόφιμα (ΠΕ 2,1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
07-04-2023
19-04-2023
Προσδιορισμός βιομηχανικών χημικών-προσθέτων πλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΕ 2,3)....

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
06-04-2023
18-04-2023
Ψηφιοποίηση των μουσειακών δειγμάτων, εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και μετρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών από τα ψηφιοποιημένα δείγματα (WP2).  ...

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
06-04-2023
18-04-2023
Ψηφιοποίηση των μουσειακών δειγμάτων, εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και μετρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών από τα ψηφιοποιημένα δείγματα (WP2).  ...

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
06-04-2023
18-04-2023
Συνεισφορά στο σχεδιασμό των σεναρίων εκπαίδευσης και προσομοίωσης, βιβλιογραφική έρευνα για σύγχρονα καινοτόμα συστήματα (ΕΕ1). Οργάνωση ομάδας έργου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής και τα συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής (ΕΕ2). Οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και δημιουργίας του συστήματος διαχείρισης εκπαίδευσης, καταγραφής, ανάλυσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών δεδομένων, και οργάνωσης μεθοδολογίας αποτίμησης, απόδοσης και βαθμολόγησης εκπαιδε...

Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης "Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Αρταίων"
04-04-2023
14-04-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρταίων"»....

Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης "Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Αρταίων"
04-04-2023
14-04-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρταίων"»....

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
04-04-2023
14-04-2023
Επιδημιολογικές Αναλύσεις....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
03-04-2023
14-04-2023
Σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αρθρωτής αρχιτεκτονικής για τη προστασία ψηφιακών αντικειμένων με στόχο την υλοποίηση, την αποτίμηση, και τη παροχή αλγοριθμικών τεχνικών υδατοσήμανσης, απόκρυψης πληροφορίας, και ανίχνευσης παραποιήσεων σε πολυμεσικό περιεχόμενο (ΠΕ 1.2).    ...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
03-04-2023
13-04-2023
Βελτιστοποίηση και προσαρμογή ενός ερευνητικού δορυφορικού αλγόριθμου βασισμένου στην αυτοματοποιημένη ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat (ΠΕ1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
28-03-2023
07-04-2023
Εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού επιμολυντών σε επιλεγμένα τρόφιμα (ΠΕ 2,1)....

28-03-2023
07-04-2023

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
27-03-2023
06-04-2023
Συλλογή πληροφοριών και αναλυτική και ολοκληρωμένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο (ΠΕ1)....

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - AntiAging
27-03-2023
06-04-2023
Χημική και μεταβολομική ανάλυση των εκχυλισμάτων καλλιεργειών των επιλεγμένων στελεχών του γένους Streptomyces (ΕΕ2) - Αξιολόγηση της βιοδραστικότητας (ΕΕ3)....

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - AntiAging
27-03-2023
06-04-2023
Χημική και μεταβολομική ανάλυση των εκχυλισμάτων καλλιεργειών των επιλεγμένων στελεχών του γένους Streptomyces Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2. ...

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - AntiAging
27-03-2023
06-04-2023
Χημική και μεταβολομική ανάλυση των εκχυλισμάτων καλλιεργειών των επιλεγμένων στελεχών του γένους Streptomyces Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
27-03-2023
06-04-2023
Σχεδίαση, ανάλυση και υλοποίηση αλγορίθμων υψηλής απόδοσης για την επεξεργασία γραφημάτων ευρείας κλίμακας. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
27-03-2023
06-04-2023
Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την διαχείριση υπηρεσιών νέφους. Αξιολόγηση συστημάτων ανοιχτού κώδικα εικονικοποίησης πόρων με έμφαση στην υποστήριξη εφαρμογών νέφους (ΠΕ 1.5).    ...

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
24-03-2023
03-04-2023
Συμβολή στην επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις, τεστ, μελέτης περίπτωσης PPT, δοκιμές, μελέτες περιπτώσεων, κουίζ κ.λπ.) που θα συμπεριληφθεί στην τελική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού. Συμβολή στον εμπλουτισμό του πρακτικού εγχειριδίου που θα εμπεριέχει κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, μεθοδολογίες μάθησης, μαθησιακά αποτελέσματα, τεχνικές αξιολόγησης και συμβουλές για οργανωτικά καθήκοντα (ΠΕ5)....

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
24-03-2023
03-04-2023
Οργάνωση της διαδικασίας υλοποίησης του πιλοτικού σχεδίου δράσης. Έλεγχος, οργάνωση και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις παρατηρήσεις που έχουν συλλεγεί. Οργάνωση της διαδικασίας δημιουργίας του πρακτικού εγχειριδίου με τις κατευθυντήριες γραμμές, μεθοδολογίες μάθησης, μαθησιακά αποτελέσματα, τεχνικές αξιολόγησης και συμβουλές για οργανωτικά καθήκοντα (ΠΕ5)....

SMARTCITYBUS - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
24-03-2023
03-04-2023
Ανάπτυξη της πλατφόρμας έξυπνης δημόσιας συγκοινωνίας (Μέρος των Παραδοτέων 4.2 και 4.3). ...

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
22-03-2023
03-04-2023
Έρευνα για αντίστοιχα συστήματα και διαθέσιμες λύσεις που υπάρχουν, ανάλυση συστημάτων και σεναρίων εκπαίδευσης (ΕΕ1). Συνεισφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση της μελέτης για τη δημιουργία της υποδομής που θα κατασκευαστεί, περιγραφή απαραίτητων δομικών στοιχείων (ΕΕ2). Συνεισφορά στο σχεδιασμό του λογισμικού για το Γεωγραφικό Σύστημα πληροφοριών και την συλλογή και αποθήκευση δεδομένων και στην υλοποίηση της πλατφόρμας εκπαίδευσης (ΕΕ3). Συνεισφορά στον σχεδιασμό και δημιουργία εικονικού π...

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
22-03-2023
03-04-2023
Συνεισφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση του λογισμικού των διεπαφών και αισθητήρων ανθρώπου και περιβάλλοντος (ΕΕ2). Συνεισφορά στην υλοποίηση της πλατφόρμας cloud, στον σχεδιασμό και ανάπτυξη βάσης δεδομένων καταγραφής (ΕΕ3). Συνεισφορά στην υλοποίηση της συλλογής, και αποθήκευση των δεδομένων όπως καταγράφονται από τους αισθητήρες, τα διάφορα όργανα με έμφαση στα γεωαναφερόμενα δεδομένα (ΕΕ4). Απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος, συνεισφορά στη...

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
22-03-2023
03-04-2023
Βιβλιογραφική έρευνα για θέματα σχεδιασμού αντίστοιχων συστημάτων, ανάλυση διαδικασίας ανάπτυξης συστημάτων, καταγραφή σύγχρονων τεχνικών ανάπτυξης και υλοποίησης (ΕΕ1). Συνεισφορά στην ανάλυση και περιγραφή φορμαλισμών για την αναπαράσταση πληροφοριών και τη μοντελοποίηση της γνώσης αξιοποιώντας μεταδεδομένα (ΕΕ3). Συνεισφορά στην μοντελοποίηση και την προσομοίωση του σκάφους και στην ρεαλιστική γραφική απεικόνισή τους και στην δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος (ΕΕ4). Υποστήριξη της διαδι...

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
22-03-2023
03-04-2023
Αναζήτηση πηγών και έρευνα αναφορικά με τις απαιτήσεις των χρηστών, ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, έρευνα για υπάρχοντα συστήματα (ΕΕ1). Συνεισφορά στην σχεδίαση των τμημάτων της υποδομής, στην επιλογή και ενσωμάτωση υλικού και λογισμικού για την πλατφόρμα κίνησης (ΕΕ2). Συνεισφορά στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογών διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδομένων (ΕΕ3). Συνεισφορά στον προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών εκπαίδευσης εντός του εικονικού περ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
21-03-2023
31-03-2023
Συμβολή στην έκθεση αξιολόγησης των νέων εφαρμοσθέντων πυριμάχων (ΠΕ 6)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
21-03-2023
31-03-2023
Εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού υπολειμμάτων χημειο-θεραπευτικών και φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε επιλεγμένα τρόφιμα (ΠΕ 2,1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
21-03-2023
31-03-2023
Εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού επιμολυντών σε περιβαλλοντικά δείγματα και επιλεγμένα τρόφιμα (ΠΕ 2,3)....

ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (TO_AITION)
21-03-2023
31-03-2023
Τ1.1 Cloud infrastructure setup and maintenance (WP1). 3 Identification of causal relationships, rules and patterns (WP3). 3 Integration of the model’s outcomes and delivery of the new risk stratification tool (WP6). 1 Monitoring legal, ethical, data protection, privacy and security issues (WP7). 1 Detailed planning of the Dissemination Strategy & implementation of dissemination activities, T8.3 Exploitation plan» (WP8). Task 9.1 – Work plan delineation, Task 9.2 – Work progress monit...

Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
21-03-2023
31-03-2023
Εκσυγχρονισμός Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας: Εκπαίδευση μέσω λογισμικού επιχειρηματικής εκπαίδευσης – Στήριξη επισκέψεων σε επιχειρήσεις. Ανοιχτή Ενεργός Επιχειρηματική Εκπαίδευση: Συμμετοχή στη λειτουργία Θεματικών Φυτώριων Καινοτομίας – Innovation Labs - UIoannina Living Lab. Δράσεις Ωρίμανσης-Επώασης και Συμβουλευτική: Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας – Συμμετοχή στην ανάπτυξη δικτύου μεντόρων-Δράσεις επιχειρηματικής διερεύνησης (scouting). ...

Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας
21-03-2023
31-03-2023
EE1 Ανάπτυξη της υποδομής νέφους και των μηχανισμών διαμοιρασμού και προσπέλασης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου. EE2 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας, χαρτογράφησης και μετέπειτα εναρμόνισης των ιατρικών δεδομένων. EE3 Ανάπτυξη των υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων. EE4 Πιλοτική εφαρμογή....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
21-03-2023
31-03-2023
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών που αφορούν την επιστημονική  περιοχή της Μηχανικής των Ρευστών στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας Π1.1 του έργου.    ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
21-03-2023
31-03-2023
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών που αφορούν την επιστημονική περιοχή των Βιοϊατρικών Εφαρμογών στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας Π1.1 του έργου.    ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
21-03-2023
31-03-2023
Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts (WP1). Synthesis of hybrid nanocatalysts (WP2). Physicochemical Characterization (WP3). Catalytic evaluation & optimization (WP4). Catalytic optimization for continuous cooperation (WP5). Dissemination of results (WP6). Project management and evaluation (WP7). ...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022 -2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16-03-2023
05-04-2023
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023....

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Υποέργο 6 “Ανόργανη Βιολογική Χημεία (ΑΒΧ)”
15-03-2023
27-03-2023
Συμμετοχή στην Ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Γ' κύκλου. Ανάπτυξη έντυπου ή/και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Συμμετοχή στη Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων και συμμετοχή σε Ενημερωτικές Εκδηλώσεις. Υποστήριξη στην Οργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια για προβολή και διάχυση του ερευνητικού έργου σύμφωνα με τα ερευνητικά αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των διδακτορικών διατριβών. Δημοσιεύσεις εργασιών και ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων. Συνεργασία με καθη...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
13-03-2023
23-03-2023
Έκφραση SPLA2-2A σε καρκινικά κύτταρα μαστού....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
13-03-2023
23-03-2023
Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μικροσκοπίας και προτύπων γονιδιακής έκφρασης για την κατασκευή μοντέλου αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης κατά την διαφοροποίηση (ΕΕ2.1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
09-03-2023
20-03-2023
Χημικό και βιολειτουργικό προφίλ βελτιωμένων ελαιολάδων με πρόσθετα αρωματικά φυτά (ΠΕ4)....