Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
04-02-2022
21-02-2022
Μετρήσεις σαρωτικής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ σε αντικείμενα Πολιτισμικής κληρονομιάς (εικόνες, χειρόγραφα, μεταλλικά αντικείμενα κ.α), αναλύσεις δεδομένων και συγγραφή εκθέσεων. Επιλογή των προς μελέτη αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
04-02-2022
21-02-2022
Ανάπτυξη διεπαφής για την ενσωμάτωση αντικειμένων στο σύστημα εικονικής πραγματικότητας (WP4).          ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
03-02-2022
18-02-2022
Περιεγχειρητική χορήγηση μικρής υποαναισθητικής δόσης κεταμίνης και διερεύνηση των μετεγχειρητικών της επιδράσεων σε ασθενείς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του υποέργου 1, πακέτο εργασίας ΠΕ1.1. ...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
03-02-2022
18-02-2022
Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων (ΕΕ2) Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου σε δείκτες υγείας και ευζωίας της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων (ΕΕ3). ...

Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας
02-02-2022
17-02-2022
EE1 Ανάπτυξη της υποδομής νέφους και των μηχανισμών διαμοιρασμού και προσπέλασης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου. EE2 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας, χαρτογράφησης και μετέπειτα εναρμόνισης των ιατρικών δεδομένων. EE3 Ανάπτυξη των υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων. EE4 Πιλοτική εφαρμογή....

Ευφυής Πλατφόρμα Υποστήριξης Διάγνωσης / Σταδιοποίησης Ευρημάτων σε Βιοψίες με Βαθιά Μάθηση
02-02-2022
17-02-2022
Υλοποίηση, έλεγχος και διαλειτουργικότητα ευφυούς υποσυστήματος για την επεξεργασία εικόνων βιοψιών: Υλοποίηση υποσυστήματος Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων. Αποτίμηση αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του ευφυούς υποσυστήματος. Διαλειτουργικότητα του ευφυούς υποσυστήματος με την πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους. ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
01-02-2022
16-02-2022
Ανάπτυξη κεραμικών αφρών ως σταθεροποιητών σχήματος (EE3). Χαρακτηρισμός και ιδιότητες των υλικών PCMs (ΕΕ4). Ανάπτυξη δομικών στοιχείων με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ5). ...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
01-02-2022
16-02-2022
Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών (EE2), φυσική επεξεργασία γλώσσας και αυτόματη μετάφραση επιγραφών (ΕΕ5)....

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
01-02-2022
16-02-2022
Συλλογή δεδομένων στην ΜΥΗ....

Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
31-01-2022
15-02-2022
Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: 5.2. Έκθεση επικοινωνιακής πολιτικής με εστίαση στην on line παρουσία των υπηρεσιών σταδιοδρομίας του Π.Ι. και χρήση των social media.  ...

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
31-01-2022
15-02-2022
Παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων στο πλαίσιο του ΠΕ4: Βιολογική αποδόμηση βιομηχανικών παραπροϊόντων μέσω χρήσης μικροοργανισμών προς παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
28-01-2022
14-02-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.2 «Ανεύρεση ποιοτικών χαρακτηριστικών κρέατος ορνιθίων και μικρών μηρυκαστικών σε διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα μέσω μεθοδολογιών NGS». ...

Υποέργο 05: Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων
28-01-2022
14-02-2022
ΠΕ 13: Έλεγχος Ποιότητας, Αξιολόγηση Ασφάλειας Τροφίμων: Στόχοι/Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Ποιοτικός έλεγχος για ρύπους / διαταράκτες ή δείκτες / δείκτες αποσύνθεσης Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: Ολοκλήρωση μελετών ...

ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
27-01-2022
11-02-2022
Συμμετοχή στις ΕΕ του έργου Smart Insole: «ΕΕ4 Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών» και «ΕΕ5 Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και πειραματική επιβεβαίωση λειτουργίας και συγκεκριμένα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με δεδομένα βάδισης που προέρχονται από αισθητήρες πελματιαίας πίεσης καθώς και εργασίες αποσφαλμάτωση του προτεινόμενου συστήματος....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
27-01-2022
11-02-2022
Μελέτη μηχανισμών χημειοανθεκτικότητας στον καρκίνο του μαστού μέσω αλληλούχισης μεταγραφώματος μοναδιαίων κυττάρων (scRNA-sequencing) (ΠΕ.1-1)....

ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
27-01-2022
11-02-2022
Συμμετοχή στις εργασίες της «ΕΕ5 Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και πειραματική επιβεβαίωση λειτουργίας»....

Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
26-01-2022
10-02-2022
Συνεισφορά στην ανάλυση και καταγραφή των διαδικασιών που θα εξεταστούν αναφορικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες κινητικότητας και των υπηρεσιών που θα πρέπει να υποστηρίζει η εκπαιδευτική πύλη (portal), διενέργεια επιτόπιων συνεντεύξεων για την μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης  και  τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και αναγκών των χρηστών και τη διατύπωση των λειτουργικών απαιτήσεων για την εκπαιδευτική πύλη (portal) (PR1). Συνεισφορά στην καταγραφή των απαραίτητων ψηφιακών ικανοτήτων&nb...

Μια έξυπνη πλατφόρμα τεχνολογίας νέφους που παρέχει αντικειμενική και εξατομικευμένη υποστήριξη για τον υγιή και ανεξάρτητο τρόπο διαβίωσης στο σπίτι μέσω της επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων
26-01-2022
10-02-2022
WP3 - Evidence-based Health & Well-being Monitoring. T3.1 Smart Home, IoT and eHealth devices Federation....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
25-01-2022
09-02-2022
Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ1) - Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ3) - Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ5)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
25-01-2022
09-02-2022
Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό εγγενών μεταβολικών νοσημάτων σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ1) - Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό εγγενών μεταβολικών νοσημάτων σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ3) - Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό εγγενών μεταβολικών νοσημάτων σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ5)....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE)
24-01-2022
08-02-2022
Συμμετοχή στην σύνθεση, το χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καταλυτικών και προσροφητικών υλικών για την κατασκευή και την επίδειξη σε Πιλοτική Κλίμακα της ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής C2H4 (ΠΕ5)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
24-01-2022
08-02-2022
Η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση (ΠΕ1) - Η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση (ΠΕ3) - Η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση (ΠΕ5)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
24-01-2022
08-02-2022
Αλληλούχιση με Next Generation Sequencing-NGS ανθρώπινων κύτταρων διαφόρων γενετικών νοσημάτων, βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων NGS   (ΠΕ2) - Γονοτύπηση και ανάλυση δειγμάτων με μικροσυστοιχιές νέας γενιάς με υψηλή ευκρίνεια (SNP arrays) (ΠΕ3)....

Υλικά απελευθέρωσης ιόντων για επαγωγή αγγειογένεσης και αναγέννησης του δέρματος
21-01-2022
07-02-2022
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» «WP8: Management, dissemination and communication» ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
20-01-2022
04-02-2022
Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προκα...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
19-01-2022
03-02-2022
Ο/η συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και υλοποίηση  των ηλεκτρονικών προωθητικών ενεργειών/δράσεων του έργου και θα συντηρεί και τροφοδοτεί με πληροφορίες/δεδομένα τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του έργου, θα διαχειρίζεται τα κοινωνικά δίκτυα (Π2.5.3) (WP2). Συμμετοχή στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για μια πολυεπίπεδη διαδικτυακή πλατφόρμα, τύπου cloud, που θα ενισχύσει τη διασύνδεση των φορέων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Π5.5.1) (WP5)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
19-01-2022
03-02-2022
Ο/η συνεργάτης θα είναι υπέυθυνος/η για την οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, την υποβολή οικονομικών αναφορών, επικοινωνία με επικεφαλής εταίρο και αρχή πιστοποίησης. Επίσης, θα είναι υπέυθυνος/η για την  παρακολούθηση του προϋπολογισμού, υποβολή τροποποιήσεων, προετοιμασία προσκλήσεων προσωπικού και γενικότερα για όλα τα οικονομικά/διαχειριστικά θέματα του έργου (Π1.5.3) (WP1). Συνεισφορά στην εκπόνηση της μελέτης που αφορά στις διασυνοριακές πολιτι...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
19-01-2022
03-02-2022
Συνεισφορά στη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων για την καταλογοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής σε συνδυασμό με τα χωρικά χαρακτηριστικα τους, προκειμένου να περιληφθούν στο ηλεκτρονικό διαδραστικό αποθετήριο των σημαντικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς του έργου (Π 3.1.4) (WP3)....

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
19-01-2022
03-02-2022
Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχεiριση έργου, επικοινωνία με επικεφαλής εταίρο, uπευθυνος/η για την υποβολή οικονομικών αναφορών. Υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση προϋπολογισμού, υποβολή τροποποιήσεων, προετοιμασία προσκλήσεων προσωπικού και γενικότερα για όλα τα οικονομικά/διαχειριστικά θέματα του έργου (WP6)....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
18-01-2022
02-02-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ 1: «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Συμμετοχή στο ΠΕ 2: «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Συμμετοχή στο ΠΕ 3: «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Συμμετοχή στο ΠΕ 4: «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Συμμετοχή στο ΠΕ 6: «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
17-01-2022
01-02-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ4 «Αξιολόγηση Αρωματικών - Φαρμακευτικών φυτών και εδώδιμων μυκητών. Αξιοποίησή τους σε βιολειτουργικά προϊόντα» και στη Δράση 4.4 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας εξειδικευμένης παραγωγής κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση διατροφαρμακευτικών προϊόντων και αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών στη διατροφή των ζώων»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
17-01-2022
01-02-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ2 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 2.2 «Προσδιορισμός μικροβιολογικών δεικτών ασφάλειας επιλεγμένων τυροκομικών προϊόντων και ειδών κρέατος από διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα εκτροφής της Ηπείρου»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
17-01-2022
01-02-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ2 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 2.2 «Προσδιορισμός μικροβιολογικών δεικτών ασφάλειας επιλεγμένων τυροκομικών προϊόντων και ειδών κρέατος από διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα εκτροφής της Ηπείρου»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
17-01-2022
01-02-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.2 «Ανεύρεση ποιοτικών χαρακτηριστικών κρέατος ορνίθιων και μικρών μηρυκαστικών σε διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα μέσω μεθοδολογιών NGS»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
17-01-2022
01-02-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.2 «Ανεύρεση ποιοτικών χαρακτηριστικών κρέατος ορνίθιων και μικρών μηρυκαστικών σε διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα μέσω μεθοδολογιών NGS»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
17-01-2022
01-02-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ4 «Αξιολόγηση Αρωματικών - Φαρμακευτικών φυτών και εδώδιμων μυκητών. Αξιοποίησή τους σε βιολειτουργικά προϊόντα» και στη Δράση 4.4 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας εξειδικευμένης παραγωγής κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση διατροφαρμακευτικών προϊόντων και αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών στη διατροφή των ζώων»....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
14-01-2022
31-01-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ4 με αντικείμενο τη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων υγρής βιοψίας ασθενών με καρκίνο μαστού με αλληλούχιση επόμενης γενιάς.     ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
13-01-2022
28-01-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.1 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας NGS για την ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
13-01-2022
28-01-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.1 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας NGS για την ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων»....

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΩΣ
13-01-2022
28-01-2022
Μοντελοποίηση οπτοηλεκτρονικών υλικών, διεργασιών ανάπτυξης και διατάξεων....

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13-01-2022
02-02-2022
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
11-01-2022
26-01-2022
Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης. Επικουρικό έργο στην Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
10-01-2022
25-01-2022
Κλωνοποίηση, έκφραση και έλεγχος των λειτουργικών ιδιοτήτων της IFN-β του ποντικού και τη δημιουργία ανοσοκυτταρινών IFN-β-αντι-CD3 για τη στόχευση της IFN-β στα κύτταρα ποντικού. Οι ανοσοκυτταρίνες θα χρησιμοποιηθούν για την πειραματική θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας σε ποντικούς (ΠΕ5)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
10-01-2022
25-01-2022
Κατασκευή νανοσωματιδίων που θα φέρουν IFN-β ποντικού και αντι-CD3 και τον έλεγχο των λειτουργικών ιδιοτήτων τους. Τα νανοσωματίδια θα χρησιμοποιηθούν για τη στόχευση της IFN-β σε ποντικίσια Τ κύτταρα σε πειράματα θεραπείας της σκλήρυνσης κατά πλάκας σε ποντικούς....

ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ COVID-19 (ICU4Covid)
10-01-2022
25-01-2022
WP2 CPS4TIC technical establishment in ICU Hubs (T2.2 Establish ICU Hubs and technical integration at central hospital, T2.3 Deploy CPS4TIC at peripheral hospital, T2.4 Functional testing, verification, performance assessment, validation, T2.5 Establish data transmission through the connector platform). WP3 CPS4TIC deployment for clinical use (T3.2 Clinical operating procedures at central hospital, T3.3 Implement clinical operating procedures at peripheral hospitals, T3.4 Establish daily rout...

Ψηφιακό Αθλητικό Σκοπευτήριο Εικονικής Πραγματικότητας (SSVRR)
10-01-2022
25-01-2022
Υποστήριξη ομάδας έργου στην σχεδίαση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για την ανάπτυξη υποσυστήματος εκπαιδευτή, συμμετοχή στην προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. (ΠΕ1) ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
10-01-2022
25-01-2022
Μελέτη ιδιοτήτων πρωτότυπων δομικών στοιχείων (γύψου/τσιμέντου) με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ-6)....

SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
05-01-2022
20-01-2022
Ανάπτυξη λογισμικού έξυπνης πύλης SMART Portal (D.3.1.3)....

Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
05-01-2022
20-01-2022
Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. ...

Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
05-01-2022
20-01-2022
Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. ...