Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62605/2023
07-12-2023
18-12-2023
ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
IN-MEMORY SPATIAL ANALYTICS MADE SCALABLE (MESA)
83126

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή συναφούς Τμήματος. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής  (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 3 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες)

Εμπειρία στην ανάπτυξη χωρικών ευρετηρίων και αλγορίθμων διαχείρισης χωρικών δεδομένων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα)

(αριθμός μηνών) x 5 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 50 μονάδες)

Εμπειρία στην συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων ή άρθρων

(αριθμός άρθρων) x 5 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Partitioning and indexing schemes for specific data types and exploiting parallelism (Mέρος του παραδοτέου 3.1). Integration of developed components to a system and performance/scalability tests (Mέρος του παραδοτέου 4.1).

e-max.it: your social media marketing partner