Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού ( Αρ. πρωτ. Διακήρυξής: 16646/11-12-2012) συνολικού προϋπολογισμού 23.560,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, (19.154,47€ χωρίς ΦΠΑ)
27-02-2015
28-04-2015 17:00
κ. Καρμίρης Ευάγγελος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510-07942- 07959- 07952 -FAX 26510-07951 -e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
16646/11-12-2012

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού ( Αρ. πρωτ. Διακήρυξής: 16646/11-12-2012) συνολικού προϋπολογισμού 23.560,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, (19.154,47€ χωρίς ΦΠΑ) ή ανά ομάδα:

 

Α/Α

Ομάδας

CPV

Προϋπολογισμός

χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισμός

με ΦΠΑ

3

30232000

16.260,16

20.000,00€

6

30210000

2.252,03

2.770,00€

7

48000000

203,25

250,00€

17

42500000

439,03

540,00€

 

 

19.154,47

23.560,00

 

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ: 3, 6, 7 & 17) για τις ανάγκες των Έργων που περιλαμβάνει ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), για τα αντίστοιχα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 29/04/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π. μ.

Τόπος παράδοσης : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Απόφαση έγκρισης διενεργείας διαγωνισμού της Επιτροπής Ερευνών:

(Αρ. Πρωτ: 26007/11-12-2014).

Αναθέτουσα αρχή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ 45110. Ο κ. Καρμίρης Ευάγγελος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 – 07942 – 07972 – 07959 - FAX 26510-07951 -e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 28/04/2015 και ώρα 14.00. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες, στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου: Επιτροπή ερευνών 1ος Όροφος, Γραφείο 9, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστημιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110.

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι τις 28/04/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.

(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Αποσφράγιση των προσφορών

α) Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμό & Αξιολόγησης Προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Γραφείο 9, Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ – ή
 • είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
 • έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 26/10/2015.

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) μέχρι και τις 28/04/2015 και ώρα 14.00 και να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους όρους της προκήρυξης μέχρι και 28/04/2015 και ώρα 14.00. Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από: τον κ. Καρμίρη Ευάγγελο που είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510-07942, 07952 & 07959 -FAX 26510-07951 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμενου και με δικές του δαπάνες.

Η διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη και στο site της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (www.rc.uoi.gr).

Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ( ανά ομάδα ).

Δημοσίευση

Η περιληπτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:

Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 24/02/2015.

Η περιληπτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση και δημοσιεύθηκε:

 1. 1.Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 27/02/2015.
 2. 2.Στον ελληνικό τύπο στις 27/02/2015 και ειδικότερα:
 • Σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στις α) «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», και β) «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».
 • Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας στις α) «ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ», και β) «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Η περιληπτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στις 26/02/2015:

 • Σε μία (1) Εβδομαδιαίας κυκλοφορίας Νομαρχιακή εφημερίδα α) «ΕΚΔΟΣΗ»

 

 1. 3.Στα Επιμελητήρια: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βιομηχανικό – Εμπορικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό – Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Επιμελητήριο Ηπείρου
 2. 4.Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:http://www.rc.uoi.gr στις 27/02/2015.
 3. 5.Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Προγράμματος Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/ στις 25/02/2015 .

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της Περίληψης της παρούσας Διακήρυξης, στον μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner